ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Innhold

NB! Denne siden vil oppdateres med lenker etter hvert som nye saker blir publisert på våre nettsider. 

Leder

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Ungdataundersøkelsen for ungdomsskolen i Vestby

Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike sider ved deres livssituasjon. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden med en voksen til stede i klasserommet. De fleste bruker mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle spørsmålene. I Vestby var det 594 som deltok i undersøkelsen og svarprosenten var 86% i 2019.

Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har
besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom ungdom på ulike klasse-trinn. Undersøkelsen er anonym. Den omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter. Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en pekepinn på hvilke områder det kan være verdt for kommunen å satse videre på.

I de fleste temaene ligger ungdommen på landsgjennomsnittet i Vestby. Det er små variasjoner på de fleste temaene, det som er interessant er å følge ungdommen i de forskjellige trinnene, og i den sammenheng kan det være noe å lære for foreldre og ungdom. Jeg vil kun ta for meg noen sentrale temaer som er aktuelle for ungdommen. Det krever en større artikkel å omtale de 56 sidene som rapporten inneholder. Du kan lese hele rapporten på www.ungdata.no

Mediebruk:

Mange bruker mye av sin fritid på internett, og for den enkelte unge kan det ha store sosiale omkostninger å ikke være til stede. Selv om mange bruker mye av fritiden sin på digitale aktiviteter, er det stor variasjon ungdommene imellom. Noen få bruker mindre enn én time daglig, mens rundt halvparten bruker mer enn tre timer.

Skjermtiden øker derimot gjennom ungdomstrinnet, og på landsbasis bruker gutter samlet noe mer tid foran en skjerm enn jenter. Siden 2015 har andelen unge som bruker minst tre timer foran en skjerm økt. Økningen er størst blant jenter på ungdomstrinnet, og skyldes at stadig flere bruker mye tid på sosiale medier. Det er betydelige kjønnsforskjeller i hva gutter og jenter bruker mediene til. Mens gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter oftere på sosiale medier. Jenter bruker samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer, serier og TV-programmer.

Tobakk:

Den internasjonale WHO-undersøkelsen «Helsevaner blant skoleelever», viser at tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant norske elever enn blant ungdom i de fleste av de 40 landene som deltar i undersøkelsen. Ungdata viser at røyking er mer eller mindre helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært få røyker daglig og det er heller ikke så mange som røyker ukentlig. Det store flertallet har aldri prøvd å røyke. Det er heller ikke så mange på ungdomstrinnet som bruker snus, men det er flere som snuser enn som røyker.

Alkohol:

Det er stor variasjon i hvor gamle ungdom er når de begynner å drikke alkohol. Det store flertallet har ikke vært beruset i løpet av ungdomsskolen. På slutten av ungdomsskolen har omtrent én av fire opplevd å ha vært beruset. Det er generelt små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter.

Hasj:

Det er relativt få elever på ungdomstrinnet som har erfaringer med hasj og marihuana. Det har imidlertid vært en liten økning i omfanget av hasjrøyking det siste året. Bruken av hasj og marihuana øker betydelig gjennom tenårene, og det er generelt flere gutter enn jenter som har prøvd hasj.

Regelbrudd:

I et historisk perspektiv blir de unge eldre og eldre. På slutten av 1950-tallet var kriminaliteten i Norge mest utbredt blant 14- åringer. I dag topper 19-åringene kriminalstatistikken.

Mobbing:

Synes jeg er et såpass stort og alvorlig tema at jeg bare vil konstatere at ungdom i Vestby også på dette området er på landsgjennomsnittet. Det som er tendensen er at det er noe kjønnsforskjell i omfanget av digital mobbing, hvor jenter utsettes oftere enn gutter.

Det har aldri vært så mange unge som tar så lang utdanning som i dag. Mot slutten av 20-årene har over halvparten av jentene, og rundt en tredel av guttene høyere utdanning. Svarene reflekterer at vi i dag har med en utdanningsorientert ungdomsgenerasjon å gjøre. Det er likevel noen skjær i sjøen når 1 av 3 faller i fra underveis eller ikke har bestått etter 5 år når det gjelder Videregående utdanning. Men, det er en nytt stort tema som vi ikke kommer inn på i denne omgang.

Ronny med håndskrift

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.