ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Store velgermasser på flukt til Sp og fra Sp. Noen har ramla ned fra gjerdet uten å få fast grunn. Valget blir mer spennende enn vi trodde før ferien. Det er fortsatt et tydelig rød-grønt flertall med partier som ikke vil samarbeide med hverandre. Vi hadde som mål å konkludere valgsituasjonen før valget, men nå må vi ta alle forbehold og litt til.

Store organisasjoner og private donorer.

Alle partier har sine partiprogrammer som blir reklamert og presentert i media. Noen er sponset og påvirket av LO, NHO og private. Partiprogrammer kan fravikes ved samarbeids­avtaler mellom partier.

Også ungdomsorganisasjonene til enkelte partier kan ha en innflytelse. Det praktiske sluttproduktet i en regjering er derfor avhengig av hvilke partier som blir med og en felles regjeringsplattform, samt sam­arbeidsavtaler med støttende partier. Minste felles multiplum og kompromisser kan gi et helt annet utgangspunkt enn det partiet vi stemmer på.

I tillegg kommer kampen om taburetter. Ap har naturlig nok lansert Støre og SP Vedum som statsministerkandidater. Taperen får finansministerposten som planlagt.

Vi skal selvsagt ikke utelukke at nåværende regjering blir sittende. Hvis de ikke klarer det på egen hånd kan de få hjelp av Rødt. Rødt med 10 mandater kan komme i vippeposisjon. De vil ikke gi ubetinget støtte til Støre. De felte jo Byrådet i Oslo. Det gir mediedekning og økt oppslutning.

Ellers er det interessant med kunsten å ri på to hester. Både KrF og Venstre har signalisert at de kan tenke seg et budsjett-samarbeid med Ap dersom dagens regjering faller. Ikke enkelt å få både i pose og sekk. Spennende hvordan det slår ut på velgeroppslutningen i innspurten

I forrige nummer hadde vi uteglemt Partiet De Kristne av de partier som er utenfor Stortinget.

Kjernesaker for velgere

Partiene har sine kampsaker. Velgere kan ha andre priori­teringer. Vi vil prøve å sammen­fatte tre viktige saker som velgere er opptatt av og tilsvarende innhold i partiprogrammene. Da har vi fokusert på

  1. Miljø/oljefondet,
  2. Økonomi og
  3. Statlig/privat virksomhet i helse og skoler.

Det er vanskelig å bruke diskusjoner i media som pålitelige kilder. Vi har derfor primært valgt å benytte partiprogrammer og hjemmesidene til de enkelte partiene.

KrF

ønsker aktiv klima­politikk. Klimaendringer er menneskeskapte. Kan føre til økte flyktningestrømmer ved ressurs­mangel. Grønt Oljefond. Omorganisere Oljefondet.
KrF er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk og gode rammer for både næringslivet og for folk.
Sørge for at offentlige og ideelle sykehus er likeverdige parter i alt samarbeid på regionalt og lokalt nivå. Friskoler godkjent ut fra alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag utgjør et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen. Foreldre har rett til å velge alternativ ­opplæring for sine barn.

Høyres

utgangspunkt er at vi skal føre en klima­politikk som gjør at selv klimaskeptikere har lyst til å ta grønne valg – fordi det lønner seg. Høyre vil at Norge skal kutte utslippene sine med 90-95 prosent innen 2050. Uttakene fra oljefondet må sees i sammenheng med forventet avkastning over tid og gradvis fases inn i norsk økonomi, og at uttak må benyttes til å investere for fremtiden. Handlings­regelen for bruk av oljeinntektene sikrer at formuen både kommer dagens og morgendagens innbyggere til gode. Oppbygging av oljefondet skaper trygghet for både dagens og morgendagens pensjonister.
Vil redusere mer den statlige detaljstyring, og øke andelen frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst. Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn økonomi som utnytter ressursene bedre. Sirkulær økonomi er et økonomisk system som bygger på prinsipper fra sirkulære kretsløp i naturen. Det har som utgangspunkt at alle ressurser har en anvendelse og at det dermed ikke skapes avfall. Høyre vil føre en skattepolitikk som skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, inkludering og et mer miljøvennlig samfunn.
Høyre vil ha en mangfoldig skolesektor der elever som ønsker seg noe annet enn den offentlige skolen har mulighet og frihet til å velge det. Vi vil ha fritt behandlingsvalg innen helse og vil at flere skal kunne benytte ordningen.

FrP:

Det er nødvendig med en nyansert klimadebatt. Problemstillingen som politikere og forskere fra FNs klimapanel retter oppmerksomheten mot, kan være alvorlig. Advarslene gir grunnlag for varsomhet. Samtidig kan det være uheldig og uriktig å koble enhver flom, hete- eller kuldebølge, storm og andre værformer til påstanden om menneskeskapte klimaendringer Innen slike samfunnsovergripende problemstillinger er det viktig å sikre gode, langsiktige beslutninger som har støtte i befolkningen og som forvalter skattebetalernes penger på en optimal måte.
Redusere skatte- og avgifts­nivået. Prioritere å redusere avgifter som mest rammer dem som har minst. Ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag. Markeds­økonomi er en forutsetning for et fungerende demo­kratisk samfunn.
Norge skal ha sykehus i verdensklasse. For å få til dette må både offentlige og private sykehus bidra. Vi mener det vil være naturlig å flytte oppgaver som kan flyttes ut av sykehusene.
Det offentlige skal ha ansvaret for finansiering av utdanningssystemet, men den enkelte elev og dennes familie skal fritt velge skole selv. Fremskrittspartiet vil ha et finansieringssystem som likebehandler offentlige og private skoler, og som sikrer gratisprinsippet for elever og studenter. Private skoler er en viktig del av et mangfoldig og variert skole-Norge, og bidrar til å sikre valgfrihet. Vi ønsker en fri etableringsrett for private skoler, forutsatt at kvalitets­krav oppfylles og forutsatt at etableringen ikke er til hinder for god integrering.

Sp

ønsker rettferdig ­klima- og miljøpolitikk. Kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser. Oppfylle Paris-avtalen om 50% kutt innen 2030. Forbehold om at ingen grupper belastes urettferdig. Oljefondet forvaltes til det beste for dagens og fremtidig befolkning.
Senterpartiets økonomiske politikk bygger på forvaltertankegangen. Vår forpliktelse ligger i å sikre at vi kan overlevere samfunnet i bedre stand til neste generasjon. Lavere skatter og avgifter for folk flest. Redusere skatten på lave inntekter og øke skatten på høyere inntekter. Verdiskapning med offentlig og privat kapital.
Offentlig helsevesen som er styrt av politikere. Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur med både små og store sykehus (lokalsykehus, sentralsykehus og universitetssykehus). Senterpartiet vil ha en sterk offentlig skole for kunnskap og utvikling der alle elever kan få utnytte potensialet sitt.

Ap

vil kutte 55 prosent av de norske klimagass­utslippene målt mot 1990 innen 2030, som en del av våre forsterkede mål under Paris­avtalen. Vi ønsker at flere genera­sjoner skal kunne nyte godt av rikdommen i Oljefondet. Derfor setter vi av en del i fond til framtidige pensjonsutgifter som ellers måtte blitt betalt av skattebetalerne. Rikdommen skal komme fellesskapet til gode. Derfor har vi et stort offentlig eierskap i olje­sektoren.
Kommunene må gjøres bedre stand til å prioritere viktige velferdsområder som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg. Sikre gode og likeverdige tjenestetilbud over hele landet. Bruke 3,45 milliarder kroner mer på kommunene og fylkeskommunene i 2021.Skatter ned 1,89 mrd.kr. Avgifter opp med 1,782 mrd. kr. Med en inntekt på 600.000 kroner vil skatten bli 2.541 kroner mindre med APs modell. Ved en lønn på 705.000 vil skatten være lik mellom de to alternative modellene. Med 800.000 kroner i inntekt vil skatten gå opp med 2.364 kroner i APs forslag.
Sammenlignet med de fleste andre land er Norge preget av små forskjeller og en høy grad av tillit mellom mennesker. Det er bra for livskvaliteten vår, og det er bra for økonomien og verdiskapingen. Fellesskolen bidrar til at det er slik. Vi vil satse på fellesskolen gjennom å si nei til etablering av nye kommersielle privatskoler.Utrede alternative former for demokratisk forankring i helseforetakenes opptaksområde, uten å utfordre prinsippet om statlig eierskap.

SV

vil kutte klimagassutslippene med 70 prosent. SV går til valg på å gjøre noe med de to største utfordringene i vår tid, klimakrisen og ulikhetskrisen. Holde fast ved en ansvarlig bruk av oljepenger.
Gi folk innsyn i verdens pengestrømmer. Sørge for at internasjonale selskap betaler det de skal i skatt, og at skatten betales der den økonomiske aktiviteten foregår. Vi foreslår å senke skatten på arbeid, og øke skatten på formue, arv og eiendom. Dette vil gi en mer rettferdig skatt og mindre forskjeller. SV foreslår å styrke kommunesektoren med over 10 milliarder kroner mer enn det regjeringen foreslår i kommunebudsjettet for 2022. Dette er mulig fordi vi prioriterer velferd fremfor skattekutt til dem som har mest fra før.
SV vil ha styrket folkevalgt kontroll, bedre lokal styring, mindre sykehusenheter og færre ledernivå, og mindre marked. I SVs fellesskole lærer elevene mer fordi de trives og er motiverte. Gratis SFO og skolemat. Erstatte hjemmelekser med skolelekser.

Miljøpartiet De Grønne

vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Klimaendringene er den største krisen menneskeheten står overfor. Skal vi begrense noen av de verste konsekvensene må vi handle nå. Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som er villige til å gjøre det som trengs for å stanse klima- og naturkrisen. Gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035. Gi Oljefondet (SPU) et oppdatert investeringsmandat der fondet innrettes mot å oppfylle FNs bærekraftmål, i tillegg til fortsatt mål om avkastning.
Folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt i løpet av stortingsperioden, mens folk med høy inntekt skal betale mer. Jobbe for at multinasjonale selskaper betaler en rimelig skatt på inntekter og verdier skapt i Norge. Aktivt for å bekjempe skatteparadiser og hindre skattetilpasning og kapitalflukt. Innføre en ordning med klimabelønningen “KAF” (Karbonavgift til fordeling), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte drivstoffavgifter, deles direkte ut igjen til alle innbyggere. Avgiften skal være innrettet på en måte som sikrer at den fungerer geografisk og sosialt rettferdig.
Øke finansiering og utbygging av universelt utformet nærskole slik at alle elever kan gå på skole i sitt nærmiljø. Styrke skolens arbeid med bevissthet rundt etikk, demokrati, menneskeverd og respekt for naturen og miljøet slik dette er definert i verdigrunnlaget for læreplanverket. De Grønne er garantist for et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle rett til god behandling og hvor det private kun er et supplement. At tannhelse skal inkluderes som en del av det offentlige helsetilbudet på sikt. Styrke fastlegeordningen gjennom økt rekruttering.

Rødt

vil slutte å åpne nye felt. Vi vil sikre en planlagt nedtrapping av olje- og gassnæringen. Alle som tjener mindre enn 600.000 kr skal få utbetalt klimarabatt. Modellen vil gi omlag 1000 kroner hver til personer med under 600 000 i inntekt, og 1400 kroner til de som tjener under 250 000. Det er også et barnetillegg på 300 kroner per barn. Rødt jobber for mer rettferdige miljøavgifter. Opprette et nasjonalt industrifond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon. Opprette et grønt infrastrukturfond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre nødvendige investeringer i utbygging av klimavennlig infrastruktur som jernbane, kollektiv, ladenettverk, havner og bredbånd i hele Norge.
Rødts hovedsak er å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Økt skatt på kapitalinntekt – ikke på ordinær arbeidsinntekt. At alle som trenger det får mulighet til å gå av med pensjon når de er 62 år. Rødt ønsker en ny skatt på arv med bunnfradrag på 5 mill. kr. Rødt er mot norsk medlemskap i EU og vil bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale.
Profittfri velferd. Rødt vil hindre at sykehus drives som butikk. Det offentlige helsevesenet må få ressurser til å ha god kvalitet og kapasitet, slik at det ikke er grunnlag for private, kommersielle alternativ.
Rødt mener at skolene skal eies og drives av det offentlige. I deler av landet er de private, kommersielle skolene i ferd med å skvise ut offentlige skoleplasser. Hver tredje videregående skole i Bergen er privat. Det er en utvikling Rødt ikke ønsker, særlig siden tilsyn har avdekket regelbrudd ved ni av ti slike skoler.

Venstre

vil redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990, og planlegge for å nå målet med nasjonale tiltak. I 2050 skal utslippene være redusert med minst 95 prosent og Norge skal fjerne mer klimagass fra atmosfæren enn vi slipper ut. Oljefondet bør ut av selskap som får minst 25 prosent av inntektene fra kull, kullgruver eller kullkraft, eller der 25 prosent av energibruken kommer fra kull.
Vi vil ikke øke det totale skatte- og avgiftsnivået. Vi vil øke avgiftene på klimagassutslipp og forurensning på den ene siden og redusere skatten for personer og bedrifter på den ­andre siden. Offentlig eierskap i næringslivet skal ­begrenses til vitale samfunnshensyn, som viktige kompetansemiljøer, grunnleggende infrastruktur og kontroll med energi- og naturressurser og strategisk landeiendom. Den offentlige eierandelen i slike selskap skal ikke være høyere enn det som er nødvendig for å ivareta formålet.
Det offentlige helsevesenet skal bære hovedtyngden av helsehjelpen i Norge. Venstre er positive til at det offentlige helsevesenet er utfylt og supplert med private tilbud og tilbud i regi av ideelle organisasjoner. La læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati. Styrke lærerne med videreutdanning. Barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig. Gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.