ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Vestby Nytt har valgt å lage en sak om utbyggingen på Ørajordet i to omganger. Først er det viktig at de som føler seg berørt av reguleringsplanen og har innspill responderer innen 9. februar 2023 (link). Etter denne dato blir det et vedtak i kommunestyret som blir endelig.  Vi vil i en senere utgave lage saken i sin helhet med hensyn på hva som kommer. Vi vil ha en revidert utgave av nedenstående tekst i Vestby Nytt nr. 2. (Papirutgaven kommer ut etter den 9. februar).

Representanter fra kommunen, utbygger, geotekniker

Du verden her var det mange folk! Det ble ståplass bakerst i lokalet i to timer. Temperaturen var høy inne i lokalet og i uttalelser fra de fremmøtte. De fremmøtte var utbygger som holdt et foredrag om alt det fortreffelige med prosjektet, kommunens representant, geoteknikker, lokalbefolkning og sist men ikke minst potensielle kjøpere av boliger. Møtet fant sted den 16. januar i Sonskilen Båthavn, Kolåsveien 30.

Til venstre Arnstein Spone inviterte Vestby Nytt

Konstituert plansjef i Vestby kommune forteller om reguleringsprosessen.

Oppstarten av et planarbeid skjer gjennom et planinitiativ, dvs. forslagstiller tar kontakt med kommunens planavdeling hvor planene for utvikling av arealene legges fram. Kommunen redegjør for hvilke forhold som må avklares spesielt, og hvilke føringer som kommuneplanen gir for dette området.

Frist 9. februar 2023
Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Planforslaget omfatter deler av eiendom gnr/bnr 152/7 og hele eiendommene gnr/bnr 152/14 og 152/20.

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boligformål med vekt på stedstilpasset bebyggelse og sosialt motivert boligutvikling – med Signaturhagen som det naturlige sentrum for sosial boform – i kombinasjon med allmenn tilgjengelighet til planområdets blågrønne arealer.

Planforslaget legger opp til en moderat områdeutnyttelse med bygging av ca. 100 boenheter fordelt på fire delområder (blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og eneboligbebyggelse), med tilhørende parkeringskjeller og parkareal. Du kan komme med Eventuelle merknader til planforslaget innen 09.02.2023. Klikk her

Der kan du benytte:

Du kan du legge inn en klage via selvbetjeningsportalen, sende brev digitalt eller pr. post innen den 9. februarEtter denne dato er det for seint å gjøre noe i forhold til vedtaket.

Politikerne må behandle klagene og se om de blir tatt til følge og hvis de ikke blir tatt til følge blir de sendt til statsforvalteren for endelig avgjørelse.  

Fremtidsrettet boform

Ingen tvil om at prosjektet er fremtidsrettet og at dette er en boform som mange vil ønske seg i tiden som kommer. På nettsiden sin skriver de: «På Ørajordet ønsker vi å utvikle et godt nabolag bestående av Signaturhagen leilighetskompleks i kombinasjon med småhusbebyggelse. 

Signaturhagen leilighetskompleks i kombinasjon med småhusbebyggelse

Vi retter oss derfor mot en bred målgruppe som omfatter både eldre og barnefamilier. Mange ønsker å bo i et sosialt og trygt fellesskap og gjerne i en alternativ boform. Konseptet vårt er tuftet på sosial bærekraft og delingsøkonomi med fellesarealer for folkeliv og samskaping. Vi har blitt møtt med stor interesse helt fra start.»

Signaturhagen fellesområde hage

Daglig leder Pål Erik Kind holdt et fint innlegg om hvordan folk ønsker å bo. Med bofelleskap der man kan velge å være sosial eller være for seg selv. Med egne møteplasser innendørs kan man dele kunnskap og interesser. Dette kan være med å skape tilhørighet og stolthet. Tilsvarende prosjekter er bygd i Stjørdalen og på Kongsberg. Det blir stadig flere mennesker i Norge og vi lever lengre enn før. Over 1 million mennesker i Norge bor alene. Signaturhagen, med varierte boformer, vil bidra morgendagens generasjonssamfunn.

Daglig leder for Signaturhagen Pål Erik Kind

Geotekniske vurderinger av grunnforholdene

Kind kommer etter hvert inn at det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til de geotekniske vurderingene av tomta. Geoteknikker Magnus Jensen orienterte om de forskjellige vurderingene gjort i forhold til grunnforholdene. Han har vært med på ca 100 prosjekter hvor de har vurdert kvikkleire i prosjektet. Terreng må bearbeides i forhold til sikkerhet. De må sikres i forhold til flom, stormflo, snøskred etc. Han viser til at det er mange kvikkleireforekomster rundt Oslofjorden og skulle man tatt hensyn til alle disse forekomstene, så er det ikke så mange områder å bygge på. Imidlertid så er det et veldig strengt regelverk om at det blir bygd på trygg grunn, beroliger han oss med.

Det ble påvist kvikkleire i 2 av 40 grunnprøver, han legger ikke skjul på at det er dårlige grunnforhold. Men, det er nødvedigvis ikke farlig hvis dette blir håndtert riktig. Områdestabiliteten er først testet av NVI og så av Løvlien Georåd. Høydeforskjellene på området er minimale. Kvikkleire er funnet på 15 til 25 meters dybde og utgjør derfor liten fare. De har etter hvert veldig god kunnskap om grunnforholdene.

Det kommer flere spørsmål i fra salen fra både fagfolk og beboere i Elveveien.

En tidligere ingeniør geolog hadde gått i gjennom rapporten og mente at den var mangelfull og manglet helhetstankegang. Det var også en beboer i Elveveien 1 som gjentok spørsmålet om det var 100% sikkert å bo i Elveveien når arbeidene begynner?

Beboer i Elveveien 1 var bekymret

Kvikkleiren er på veldig dyp grunn dermed kan det ikke gå noe kvikkleire skred på Ørajordet, var geoteknikerens svar. Det går også en skråning ned mot Såna som må forsterkes. Spørsmålsstilleren i fra Elveveien 1 kommer med en anbefaling til slutt om ikke å bygge. Han underbygger sin konklusjon med at han har snakket med fagfolk om temaet.

Trafikken over Såna bru

Det ble også stilt spørsmål om hvorfor ikke kommunen hadde gjort seg noen tanker om at all trafikk skal gå over Såna bru, med en kjøreretning av gangen, kunne legge frem en plan om at brua er forsvarlig som den er.

Det har blitt gjort en trafikkanalyse frem til 2040, gjort av Statens Vegvesen. Analysen ble gjort med 450 boenheter som nå er redusert til knapt 150 enheter. Derfor mener de ansvarlige at brua er forsvarlig som den er. Rent teknisk så kan man utvide brua, men brua er på utsiden av planområdet til utbygger.

En annen tilhører mener å ha lest at det står i et notat at det ikke vil bli noe nevneverdig økt belastning på brua. Vel, noen og enhver kan vel tenke selv…? Enda en kommer med et innspill om at med alle passeringer over brua i løpet av et døgn så kan estimatet økes til 1000 passeringer.

John Ødbehr (H) understreker at det er nå lokalbefolkningen i Son må reagere. Han er helt enig i at det kan bli kø på begge sider av brua. Det er derfor viktig at innspillene kommer nå.

John Ødbehr (H)

Arjo Van Genderen (V) kommer inn på skal vi bygge? Bør vi bygge? Kan vi bygge? Kommunestyret er avhengig av rapporter for å gjøre vedtak. Hvis rapport 3 og 4 gir klarsignal, så vil det bli bygging på Ørajordet. Så lenge Ørajordet er lagt inn i kommuneplanen så blir det vanskelig å stoppe en byggeplan.

Arjo Van Genderen (V)

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.