ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Rådmannens budsjettforslag for 2024 til 2027

Legges frem i et år som er preget av ekstrem usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at både offentlig og privat sektor er inne i «syv magre år».

Det er likevel ikke slik at rådmannens budsjettforslag er et rent krisebudsjett. Det vil fortsatt bli levert gode tjenester til innbyggerne, og slik rådmannen ser det er det ikke nødvendig å innføre eiendomsskatt på bolig i inneværende planperiode.

For å få til dette har rådmannen foreslått kutt og reduksjon i rammene for alle resultatområder, med unntak av RO skole.

Videre er de fleste investeringsprosjekter som ikke er igangsatt, eller er innenfor selvkostområdene, tatt ut. Etter rådmannens oppfatning er dette siste grepet høyst nødvendig.

Den siste tids renteøkning har vist hvor sårbar kommunen er med den høye lånegjelden kommunen skal betjene. Samtidig har den høye lånegjelden medført at kommunen har en svært god kapasitet innen nær sagt alle områder. Det vil etter rådmannens syn ikke være nødvendig med større investeringer utover selvkostområdene på mange år fremover.

Kommunene fikk vesentlig høyere skatteinntekter på slutten av 2022 enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. Sammen med koronakompensasjon medførte dette at Vestby kommune fikk et godt økonomisk resultat for 2022
– som mange andre kommuner. Erfaringen vi kan dra med fra 2022 er at den økonomiske situasjonen kan snu i løpet av få måneder.

I fjor endret den seg i positiv retning, men muligheten for at den endrer seg like raskt i negativ retning er like stor. Kommuneøkonomien er preget av at den økonomiske utviklingen svinger mer enn den nasjonale økonomien generelt. Både i positiv og negativ retning. Det skyldes at i gode økonomiske tider øker skatteinntektene samtidig som behovet for kommunens tjenester og ytelser reduseres. Og tilsvarende når norsk økonomi går inn i vanskelige tider.
Ved siden av nødvendige justeringer av utgiftsnivået, eller kutt om man vil, må jobben med å omstille kommunen fortsette i årene som kommer. Det vil fortsatt jobbes med samhandling og samskapning på tvers av organisasjonen, og det vil også jobbes med tidstyver og andre arbeidsformer. Dette vil være svært viktig i årene som kommer.

Selv om budsjettet viser et positivt netto driftsresultat de tre siste årene, kan dette fort snu. Kommunene kompenseres ikke fullt ut for kostnadene knyttet til økningen som kommer innen eldreomsorg. Vi vet at Vestby kommune vil ha en større økning i antall eldre enn resten av landet. Det vil da være viktig å jobbe forebyggende, og sette den eldre delen av befolkningen i stand til å klare seg lenger hjemme, uten omfattende bistand fra kommunen. For å få til det, må det jobbes på tvers i organisasjonen, og det må gjøres attraktivt for eldre å bosette seg sentralt, og bli boende lenge hjemme.

Kilde: www.vestby.kommune.no

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.