ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Det er kjent at Bane NOR vurderer parkering av tog ved Kambo. Når dobbeltsporet er ferdig bygd mellom Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter.

Bane NOR søker derfor etter et område for parkering av tog i nærheten av Moss stasjon, enten i Moss, Rygge eller Råde kommune. Togparkering er hensetting av togsett som ikke er i drift deler av døgnet. Kanskje vi skal tipse Vestby kommune om store parkeringsinntekter fra tog på samme måte som ved biler ved stasjonene? Ved store anlegg vil det ofte bli spekulasjoner om negative forhold som kan påvirke berørte grupper. Vi har tatt kontakt med prosjektleder Robert Moan som kan informere nærmere om de faktiske forhold. Han vil gjerne korrigere noen forhold som feilaktig er publisert i media om anlegget.

MINDRE KONSEKVENSER.

Foreløpig planlegging viser at den beste plasseringen innenfor Kambo-alternativet, er på Rød, ved veibrua over til Ødemørk i Vestby kommune. Plasseringen er ca. 1400 meter i luftlinje nordøst for Kiwi på Kambo, på østsiden av dagens jernbanespor. Kiwibutikken og barnehagen må ikke rives, og selve parkeringsområdet vil ikke være synlig fra boligområdene ved Kambo, sier Moan. Barnehagen og Kiwi-butikken ligger innenfor planavgrensningen fordi det kan bli nødvendig å gjøre noen mindre justeringer av Osloveien i dette område.

STORT PLANOMRÅDE MED GODSTERMINAL?

Fly/satelittbilde av området med stipulerte linjer.

Foto av planområdet. Kilde: Bane NOR

Planområdet er på hele 1200 mål, og mange tror kanskje at hele eller store deler av dette området vil bli berørt. Men selv om togparkering tar mye plass, vil endelig anlegg kun utgjøre en liten del av planområdet, sier Moan. At planområdet er så stort er fordi Bane NOR trenger handlingsrom for å vurdere ulike løsninger for avkjøringsspor, anlegg og eventuelle omlegginger av vei. Selve anlegget vil kreve mellom 150 til 200 mål, noe som er et større areal enn for de andre alternativene. Årsaken er en jernbaneteknisk krevende løsning med avkjøringsspor på begge sider av sporene. Ellers kan man jo spekulere om resten skal brukes til en godsterminal som vil kunne samspille med Moss havn når mye av virksomheten flyttes fra Oslo havn til Moss. Til denne spekulasjonen har Moan følgende kommentar: Bane NOR har ingen planer om etablering av godsterminal i dette området. I våre planprosesser er det en viktig målsetting å legge til rette for åpne prosesser og god og riktig kommunikasjon i de kommunene som kan bli berørt av et slikt anlegg.

KONSEKVENSUTREDNING

Bane NOR gjennomfører i forbindelse med prosjektet en konsekvensutredning for å tilegne seg mer kunnskap om områdene vi vurderer til fremtidig togparkering. I tidlig fase er gjennomføring av grunnundersøkelser høyt prioritert, fordi dårlige grunnforhold kan medføre høye ekstrautgifter for prosjektet. I konsekvensanalysen utredes også konsekvensene for landskapet, friluftsliv / byog bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og naturressurser. I tillegg vurderes konsekvensene for andre samfunnsmessige virkninger som for eksempel dagens arealbruk og fremtidig arealbruk og anleggets barrierevirkning mot nærliggende områder. I tillegg til dette utredes kostnadsrelaterte konsekvenser, deriblant støy, samt anleggets funksjonalitet for jernbanen. For Bane NOR er det viktig at anlegget fungerer godt i dag og i fremtiden, og da har alternativet ved Kambo noen begrensninger som må tas med i vurderingene når Bane NOR skal anbefale hvilket område vi ønsker skal bygges ut.

ERVERV AV EIENDOMMER

Dersom det blir krav om erverv av eiendommer, vil aktuelle grunneiere bli kontaktet ca. 2 år før byggestart. Erstatning skal minimum dekke eiendommens markeds- eller bruksverdi. Hvis partene ikke blir enige om verdien, kan Bane NOR ekspropriere aktuelle eiendommer. Verdien vil da bli fastlagt av domstolene. Bane NOR betaler alle juridiske kostnader.

PÅ HØRING I VESTBY

Under planlegging må Bane NOR forholde seg til reglene i plan- og bygningsloven. I Vestby må trasèen ut på høring og behandles av kommunen. Området berører inngangen til Ødemørk som er Vestbys naturperle for tur- og skigåere samt andre naturaktiviteter. Deretter følger arbeid med kommunedelplan og utredninger av konsekvenser for miljø og samfunn. Revidert forslag til planprogram skal etter planen legges ut på offentlig høring i Vestby kommune i løpet av vinter/vår 2019. Ordfører Ludvigsen i Vestby har signalisert at han så langt er positiv til prosjektet men ønsker å begrense planområdet. Høringsperioden skal annonseres på kommunens og Bane NORs nettsider og i lokalavisa. Det er først når alle konsekvenser er utredet, at Bane NOR kan komme med en anbefaling av hvilket av de fire alternativene som bør planlegges videre og til slutt bygges, avslutter Moan.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.