ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

KOMMUNEVALGET 2023

v/Espen Franck- Nielsen

I Vestby kommune skal det i år velges 27 representanter til kommunestyret. 13 partier stiller med liste til valget i år. Her er en oversikt over toppkandidater og et utvalg av lokale saker for de forskjellige partiene. Listen er ikke uttømmende.

Arbeiderpartiet

https://vestby.arbeiderpartiet.no/

 1. Tom Anders Ludvigsen
 2. Bente Andersen
 3. Trond Finstad
 • Opprettholde full barnehagedekning i kommunen.
 • Utvide antall hjemler for fastleger i takt med befolkningsveksten.
 • Jobbe for bedre kollektivtilbud mellom Vestby/Son og Kalnes
 • Sikre Frivilligsentralen egnet lokale
 • Styrking av barns og unges fritidstilbud.
 • Helsestasjon som er lett tilgjengelig for
  barn og unge.
 • Tilby variert boligtilbud for vanskeligstilte
  i bolig­markedet.
 • Arbeide for 30 minutters rute for lokaltog
  fra Vestby og Sonsveien.

Bygdelista

https://www.bygdelistavestby.no

 1. Knut Erik Toftner
 2. Kent Werner Skjeltorp
 3. Syed Zafar Hussain
 • Stoppe regulering av nye områder for lager/logistikk.
 • Styrking av skolen.
 • Nei til eiendomsskatt på bolig.
 • Tiltak for å forbedre helsen til eldre.

Fremskrittspartiet

https://www.frp.no/ditt-fylke/viken/vestby

 1. Kenneth Lien Steen
 2. Are Ugland
 3. Marita Dreyer
 • Arbeide for et godt oppvekstmiljø for barn og unge.
 • Prioritere kommunens helsetjenester.
 • Gå imot avgiftsbasert parkering.
 • Styrke spesialundervisningen i skolen.

Høyre

https://hoyre.no/vestby/

 1. Åshild Marie Fagerjord
 2. Jan-Henrik Flatla Palnes
 3. Ragnhild Lie
 • Legge til rette for næringsutvikling i kommunen.
 • Sikre god økonomisk styring.
 • Styrke omsorgstjenester, psykiatri og psykisk helse.
 • Arbeide for en skole med trivsel, mestring og læringsglede.

Industri- og Næringspartiet

https://www.facebook.com/politikerhildeferagen/

 1. Hilde Merete Feragen
 2. Hanne Beate Lørstad Magnussen
 3. Stig Haakon Eyde
 • Satse på næringsutvikling i Vestby kommune.
 • Bevare Son sentrum.
 • Etablere beredskapslager for korn.
 • Bygge ny skole på Randem.

Konservativt

https://www.facebook.com/KonservativtVestby/

 1. Steinar Wold
 2. Madeleine Wold Øfsti
 3. Anders Sandberg Nordbø
 • Bygge svømmehall i Vestby.
 • Få til bl.a hobbykvelder med forskjellige aktiviteter for barn og ungdom i Vestby!
 • Bussforbindelser. Bl.a. Son bør prioriteres annerledes enn i dag!
 • Sørge for at faste hjemmesykepleiere har faste hjem å gå til, slik at dem eldre kjenner seg trygge.

Kristelig Folkeparti

https://krf.no/lokallag/vestby-krf/

 1. Anton Sigurd Eick
 2. Lars Johan Rustad
 3. Else Marie Aasen
 • Arbeide for å få fylkeskommunalt skoletannlegetilbud tilbake til Vestby kommune.
 • Arbeide for valgfrihet innen barnehagetilbudet.
 • Nei til godsterminal i Vestby. La IKEA-jordet forbli jordbruksareal.
 • Aktiv ruspolitikk

Liberalistene

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087968851406

 1. Håkon Hallan Hovland Pedersen
 2. Lene-Kristin Hovland Pedersen
 3. Hilde Ekrem Knudsen

 

Partiet har ikke lokalt program for Vestby kommune. Vi søkte sentralt og fant at Liberalistene står for:

 • Frihet, fred og frivillighet
 • Fremtidsoptimisme
 • Respekt for eiendomsretten og individets suverenitet.

Miljøpartiet De Grønne

 
 1. Trygve Olsen
 2. Karen Moe Møllerop
 3. Anne Grethe Klæboe
 • Arbeide for bedre busstilbud i kommunen og til syke­huset Kalnes. 
 • Ta vare på naturen som finnes i kommunen og stemme mot nedbygging av matjord. 
 • Mål for at Vestby kommune skal være klimanøytral. 
 • Sikre gode og forutsigbare tilskuddsordninger for frivillighet og kultur. 

Rødt

https://roedt.no/vestby

 1. Heidi Renate Bahr
 2. Kjell Kristian Wærnhus
 3. Mona Elisabeth Holt Kvisla
 • Krafttak mot fattigdom. Øke sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå.
 • Arbeide mot privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester.
 • Øke antall driftstilskudd for fysioterapi.
 • Nei til bygging i strandsonen, og bevare allemannsretten.

Senterpartiet

https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/akershus/vestby

 1. Tone Anita Skretting
 2. Christian Aschjem
 3. Guro Randem Hensel
 • Bevare dyrket mark for å sikre matproduksjon i kommunen.
 • Gi gode kommunale tilbud innen helse, rusomsorg og psykiatri.
 • Åpenhet rundt beslutninger og god dialog mellom innbyggere og beslutningstakerne.
 • Ta vare på rekreasjons- og friluftsområder.

Sosialistisk Venstreparti

https://www.facebook.com/VestbySV/?locale=nb_NO

 1. Stig Øverås
 2. Carine Johansen
 3. Susanne Riekels
 • Ansette flere personer i eldreomsorgen.
 • Gratis kjernetid i SFO.
 • Sosial boligbygging og bekjempelse av barnefattigdom.
 • Mangfoldig og inkluderende kulturliv.

Venstre

https://www.venstre.no/lokal/viken/vestby/

 1. Adrianus Johannes Van Genderen
 2. Frida Lødøen
 3. Preben Frenning
 • Stanse nedbygging av natur i Vestby.
 • Større valgfrihet innen skole og barnehage.
 • Tiltak for å redde Oslofjorden.
 • Tilpasse helsetilbudet etter brukernes behov.

Presentasjon av de lokale, politiske partiene

v/Pål Mørk

I hver utgave av Vestby Nytt de kommende månedene vil vi presentere noen av lokalpartiene for våre lesere, representert ved en av de ledende politikerne i hvert parti. Hvem som vil svare på våre spørsmål er det selvsagt partiet som avgjør. Forhåpentligvis vil dette være med på å gi leserne et lite innblikk i hva de ulike partiene står for i forkant av lokalvalget til høsten, og en liten kikk bak fasaden til vedkommende som uttaler seg på vegne av partiet.

Dette svarer Hilde Merete Feragen, 1. kandidat Industri og Næringspartiet:

 

Antall representanter i kommunestyret?
– 1 representant. Her representerer jeg Industri -og Næringspartiet ut perioden, etter min utmeldelse fra 14 år i Høyre 2022.

Representert i hvilke utvalg?
– Vi har ingen representanter i utvalg, da vi er et nystiftet lokallag i 2022.

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– På vår valgliste er vi fra 39 år til 79 år, likt fordelt mellom 5 damer og 5 herrer.

Hvem samarbeider dere best med?
– Industri -og Næringspartiet er et politisk alternativ helt i sentrum. Vi kan samarbeide med alle.

Hvilke hjertesaker/valgløfter fokuserer dere på før valget?
– Vi har forankret i vårt partiprogram å beholde NÆR-skogen fordi den betyr så mye for vår psykiske helse. Derfor støtter vi ikke boligutbygging i Deørskogen, Prestegårdskogen, Randemskogen eller Soleskogen. Vi vil ha et mye tettere samarbeid mellom frivilligheten og de kommunale tjenestene. I Vestby er det en enormt stor dugnad når det gjelder frivillighet med kompetanse. De vil vi gjerne ha med på lag for å styrke ressursene og tilgjengeligheten i vår kommune. Sammen får vi til enda mer! Vestby er, og skal fortsatt være, en næringsvennlig kommune. Et rikt næringsliv gir tilbake i form av midler til nye skoler, sykehjem, kulturhus, bedre tjenester og viktig infrastruktur. Vestby kommune består av ca. 94 prosent ubebygd areal og er således en viktig landbrukskommune som må forvaltes godt for fremtiden. Vi er et nystiftet lokallag som har funnet vår politisk retning innenfor helse, næring og velferd. Derfor lagt vekt på å få med viktige punkter i programmet om lokalt kornlager, kortreist mat, innovative dyrketeknikker og at det må være lønnsomt for bonden å drive med landbruk.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som en;
Kommune for ungdom?
– Vestby er svært gode på organisert idrett, kulturskole og et mangfold av andre frivillige tiltak. Men vi må satse enda mer på de som faller utenfor, eller ikke har noe tilbud av ulike årsaker med flere felles møteplasser. Kanskje IT- idrett, Gaming arrangementer og spennende friluftsaktiviteter, som appellere til ungdommen.

Kommune for eldre?
– Vi vil legge til rette for flere sentrumsnære boliger til våre seniorer, med fokus på velferdsteknologi, tjenester og felles møteplasser for generasjoner. Trivsel og trygghet må være nøkkelord, som forhindrer ensomhet eller overbelastninger for pårørende. Raskere og enklere vei til tjenestene må få høy prioritet.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Vestby har et unikt og variert areal med skog, kystlinje, landbruk og nærheten til E6. Vi har i mange år satset stort på utvikling av et variert næringsliv, som har gitt våre innbyggere attraktive arbeidsplasser. Våre vakre grender i Hvitsten eller Garder i kombinasjon med Sons idyll og Sentrumsutviklingen gir varierte bosettingsalternativer. I tillegg har vi nye skoler, nytt sykehjem og nytt Kulturkvartal. Jeg er stolt av vår kommune, som legger godt til rette for befolkningsvekst.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– Vi er også innbyggere, som nylig har startet vår politiske reise. Derfor fortsetter vi å lytte til Vestbys innbyggere, som utvikler vår politikk.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Ved å være tydelige og synlige, som i saken om NÆR -skogen. Hos oss i sentrum av politikken, er det plass til mange flere hjertesaker og innbyggere.

Hvordan legger dere opp valgkampinnspurten?
– Med en synlig ORANGE farge vil vi ha stand både i syd (Son torg) og nord hver lørdag i perioden aug- sept for møte innbyggere.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid?
– August. Innbyggere kan også besøke Vestby Industri -og Næringspartiet på FB.

Hva er forventningene foran årets valg?
– Å møte innbyggere slik at de blir kjent med oss, samt at Industri -og Næringspartiet får tillit til kommunestyreplass

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti?
– Våre største saker sentralt er strømkrisen sammen med rente -og matvare økningen. Det er mange som strever og det vil vi gjøre noe med ved å styrke beredskapen og egenproduksjon i Norge. Vårt lokale partiprogram tar inn over seg flere områder, hvor vi kan styrke egen kommune med våre ressurser.

 

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Mitt samfunnsengasjement og hjerte for frivillig arbeid, som startet med leirskolekutt i 2004.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Jeg ville etablert et «Innbyggertorg» der alle innbyggere kunne møte våre resultatområder minst en gang i uken og en mer åpen dialog uten saksbehandling.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– At jeg alltid har engasjert meg i sakene, gjennom 14 år og at vi stiftet Vestby Industri -og Næringspartiet.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– Nei

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Sentrumsplanen og næringsutviklingen vår.

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
– Et tydelig NEI til eiendomsskatt på boliger og hytter.

Vestby Nytt nummer 0823

Dette svarer Heidi Kristensen i Rødt:

 

Antall representanter i kommunestyret?
– 1

Representert i hvilke utvalg?
-Utvalg for revidering av bolig­sosial plan og Havneutvalget.

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– 12,7% av medlemmene er under 30, 44,7% av medlemmene er i alderen 30-59 og 42,6% av medlemmene er over 60.

Hvem samarbeider dere best med?
– Vi har samarbeidet godt med AP i perioden som har vært, selv om vi har ikke alltid vært enig, men vi ønsker et fortsatt rød- grønt samarbeid i kommunen. Nå står vi imidlertid midt i en «dyrtid», og vi må også ta den globale klimakrisen på alvor. Så her er det flere mulige samarbeidspartnere for å danne et flertallsstyre i kommende periode. Og de fleste partiene har enkeltsaker som vi kan støtte.

Hvilke hjertesaker/ valgløfter fokuserer dere på før valget?
– Rødt går til valg på å for å utjevne de økonomiske forskjellene blant folk, og vil jobbe systematisk med å redusere forskjeller på samtlige områder fra bolig, kultur og kommuneutvikling, til helse og oppvekst.
Hjertesakene våre er klima og miljø, bolig/kommune­utvikling og helse/oppvekst.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som en;
Kommune for ungdom?
– Det er investert en god del på nye skolebygninger, og det er relativt mange fritids- og idrettstilbud for ungdom. Men det er dessverre også en del utfordringer i ungdomsmiljøene, og for få steder å «henge» uten at man trenger å kjøpe noe. Det virker imidlertid som det er bred, tverrpolitisk enighet om å ta tak i problematikken, og at det da også vil gis bred støtte til at eksisterende tilbud må bestå og evt. utvides, og at f.eks. Headspace-prosjektet blir et permanent tilbud og at BUA i Vestby blir etablert.

Kommune for eldre?
– Det er ganske mange fritids­tilbud for eldre, og frivilligheten har også mange seniorer med på laget. Men vi tror det finnes mange flere som ønsker å bidra i fellesskapet selv om de har blitt pensjonister, og det bør det legges til rette for. En utfordring for dem som ikke kjører bil er å reise på tvers av kommunen med det kollektivtilbudet som finnes, og det må vi prøve å løse. Det er også for få boliger som er tilpasset seniorgruppen og en økende andel eldre. Så samlet sett bør vi nok ha et bedre sam­arbeid med eldrerådet for å høre mer om hvilke boformer som er ønskelig, og hvilke tilbud og aktiviteter som gir god livskvalitet.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Vestby kommune har alt man kan ønske seg. Nærhet til natur, friluftsliv og sjø. Utenfor sentrum får man en småbyfølelse, og det er et yrende folkeliv i på brygga i Son i sommersesongen. Kommunen kan tilby arbeidsplasser til innbyggerne, og det er nærhet til kollektivtilbud både mot Oslo og Moss – og så er det hilseplikt i Son.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby sine innbyggere?
– Vi er en samfunnsengasjert og løsningsorientert gjeng, med erfaring og kompetanse på ulike områder. Og det er nok en god kombinasjon med tanke på å løse eller avhjelpe noen av de utfordringene eller krisene folk opplever nå, og til lage kort- og langsiktige planer for utviklingen av kommunen. Og for å få til det må vi samarbeide med og lytte til innbyggerne, og kjempe for de sakene vi tror på. For eksempel ble det jo til slutt flertall for å stemme nei til forlag om utbygging av Liabråten, Deør skog, selv om vi bare har en representant i kommunestyret.

Hvordan skal dere få flere til å både velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Grunntanken til Rødt er at et godt samfunn er bygget på prinsipper som fellesskap, solidaritet, frihet og likeverd. Så i «dyrtida» og klimakrisen vi er inne i nå, med de konsekvensene det gir, er det nok helt nødvendig med løsnings­orienterte lokalpolitikere, som evner å legge til side noen «kjepphester» og jobbe systematisk til både innbyggerne og kommunens beste.
Rødt er et ganske nytt og lite parti i kommunen, så fremover skal vi jobbe aktivt med både møtestruktur og organisasjonsbygging. Vi er sikre på at det finnes mye kompetanse blant folk, og mange som ønsker å bidra, men kanskje tenker at det de kan ikke er nok eller ikke relevant, eller at man må kunne Rødt sin politikk fra A til Å.
Men sånn er det heldigvis ikke. Vi ønsker oss et stort, levende og aktivt lokallag, hvor alle bidrag mellom passivt og aktivt medlemskap er like viktig, og ingen av medlemmene skal føle seg presset til å bidra med mer enn de er komfortable med. Så vi håper selvfølgelig at mange har lyst til å være med på den reisen. Vi har gjort en jobb og fortsetter å jobbe for å være synlige og tilgjengelige for innbyggerne, slik at alle som ønsker det lett kan finne oss, og alle som vil ønskes velkomne av oss med åpne armer.

Hvordan legger dere opp valgkampinnspurten?
– Vi har laget en plan for ulike aktiviteter frem mot valgkampavslutningen, hvor vi bl.a skal stå på stand og invitere til åpent møte for å bl.a. belyse konse­kvenser av «dyrtida». Det åpne møtet fokuserer konkret på “Forskjells-Vestby” og er satt til 24. august kl 18 i Kommune­styresalen, der vi har invitert Elisabeth Thoresen fra AAP-aksjonen til å innlede og et fagpanel av nøkkelpersoner til å fortelle hvor skoen trykker. Vi ønsker å være et parti som handler nedenfra og opp, og som tar innbyggernes behov på alvor.

Når starter dere synlig valgkamparbeid?
– Det startet vi i grunn med for flere måneder siden, bl.a ved å ha åpne møter som «Oslofjorden er syk», og et hvor vår stortingsrepresentant fra Viken, Marie Sneve Martinussen, var invitert for å stille seg til disposisjon for innbyggerne. Ellers har Rødt vært aktiv i «Nei til utbygging av Liabråten, Deør skog» og deltatt i aksjon mot at IKEA fikk bygge varehus på Delijordet. Vi har også stemt imot utbyggingen av Ørajordet, som er en kontroversiell sak. Det har blitt skrevet leserbrev om utfordringer i Oslofjorden, ungdomsmiljøet, eldreomsorg, boligbygging og utvikling, vi har delt ut løpesedler og stått på stand.

Hva er forventningene foran årets valg?
– Vi håper jo at den jobben vi har lagt ned i valgkampen blir synlig på valgresultatet. For det blir jo naturligvis lettere å få gjennomslag for politikken vår i kommende periode med flere representanter i kommunestyret.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti?
– Vi er et inkluderende parti som er opptatt av åpne og demokratiske prosesser, og som snakker et språk folk forstår. Vårt mål er et samfunn med mindre forskjeller mellom folk – forskningen er også klar på at alle får det bedre hvis det er sånn. I vår tid går utviklingen raskt i motsatt retning – vi vil bremse og reversere den utviklingen så godt vi kan.

 

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– I utgangspunktet hadde jeg vel ikke tenkt det. Men jeg er en samfunnsengasjert person, hvor verdier som fellesskap, solidaritet, frihet og likeverd står høyt, og ble vel såpass engasjert i både den nasjonale og lokale samfunnsdebatten på både medlemsmøter og åpne møter i regi av andre partier, at jeg ble spurt om å stille som 1. kandidat for Rødt. Og etter noen runder i tenkeboksen takket jeg ydmykt for tilliten og sa ja til det. Og det har jeg ikke angret et sekund på, for jeg tror og håper Rødt kan bidra med mye bra for både innbyggerne og kommunen fremover. Spesielt nå i «dyrtida».

Hva er det første du ville gjort som ordfører?
– Rødt går til valg på å utjevne de økonomiske forskjellene blant folk, og da ville jeg begynt med å fordele pengesekken jevnere mellom innbyggerne. Det gir jo ingen mening i at noen kan spise seg kvalm på kake, mens andre ikke har brød nok til å spise seg mette hver dag. Kommunen trenger også både vekst og skatteinntekter for å kunne finansiere de investeringene som er gjort. Men nå er det «dyrtid» og bråstopp i ny-boligbyggingen, så jeg ville også jobbet for å få på plass en sosial boligpolitikk hvor alle innbyggerne, både de som bor i kommunen og de som flytter hit, får en tilfreds­stillende bolig til en pris de har råd til å betale. Og her må vi få utbyggerne med på laget. Og så bør det opprettes flere brukerutvalg sånn at innbyggerne i mye større grad blir hørt og lyttet til i saker som gjelder dem. Ordførerkjedet er pent det, men det representerer at man har fått et tillitsverv, med tilhørende makt og ansvar som skal forvaltes til kommunens og innbyggernes beste.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Nå er jeg vel stengt tatt ikke politiker ennå, det blir jeg forhåpentligvis etter valget til høsten. Men som 1. kandidat er jeg jo litt stolt over at samarbeidet med «Beboergruppen mot utbygging av Deør skog» fikk såpass folkelig engasjement at det ble flertallet i kommunestyret til å stemme nei til utbygging av Liabråten, Deør skog 19. juni. Og, i samarbeid med andre partier, bidratt til at «IKEA i en kornåker» fikk belyst viktigheten av å bli mer selvforsynt på mat frem­over. Så får vi håpe IKEA også skjønner det etter hvert. Utover det har jeg i mange år vært engasjert i barne- og familiepolitikk, rett nok uten partipolitisk forankring, men det kom da noen forandringer og lovendringer ut av det også.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du anger på?
– Nei, jeg jo ikke vært politiker, og jeg håper ikke jeg tar politiske avgjørelser som jeg angrer på i fremtiden heller. Jeg skal i alle fall gjøre mitt beste for å unngå det.

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Jeg har ikke vært med på noen avstemming i kommunestyret, men jeg vil tro at bidraget til å stemme ned Liabråten-prosjektet fikk betydning for kommunen. Ikke minst for de innbyggerne som bor på Deør.

 

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
– Ja, men under forutsetning av et høyt bunnfradrag, slik at eiendomsskatt ikke rammer de som ikke har økonomi til å bære utgiften. De som har de dyreste boligene og har mest penger, bør være med å bidra til at kommunen får mulighet til å hjelpe de svakere stilte.

Vestby Nytt nummer 0823:

Dette svarer leder i Vestby SV Stig Øverås:

 

Antall representanter i kommunestyret?
– Vestby SV har nå to representanter i kommunestyret.Representert i hvilke utvalg
Formannskapet. Byggekomite Grevlingen, Klagenemnda, Eldrerådet, Valgstyret, Partssammensatt utvalg.

Hva er alderssammen­setningen i ditt parti?
– Våre to kommunestyrerepresentanter er 58 og 68 år.

Hvem samarbeider dere best med?
– SV er en del av posisjonen som består av AP, V, Bygdelista, SP, Rødt og SV.

Hvilke hjertesaker/valg­løfter fokuserer dere på før valget?
– SV er et parti som fokuserer på natur og miljø. I perioden som kommer vil dette ha fokus, og skal en løfte fram noe så er det å bli bedre på energi­bruk, særlig må sol­energi bli et viktig satsings­område. Vi vil jobbe for bussforbindelse til Hvitsten. Eldrepolitikk blir viktig da Vestby vil få svært mange flere eldre. De eldre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker og kan. Gode hjemmetjenester blir viktig, men også nok kapasitet i sykehjem. Utviklingen av Vestby sentrum må ha stort fokus, og SV vil bidra til at vi lykkes med det nye sentrum. Vi har store forhåpninger til det nye Kulturkvartalet. Så vil vi ha søkelys på at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst i kommunen. Gode barnehager og skoler er viktig med godt kvalifiserte ansatte. Til slutt vil jeg nevne hele og fulle stillinger i helsetjenesten.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som en;
Kommune for ungdom:
– Gode skoler, gode ungdoms-
klubber og et bredt idrettstilbud er viktig for ungdom. SV støtter også opp om arbeidet som utføres av Ung Arena og Headspace Vestby. Undersøkelser viser at Vestby har en utfordring knyttet til psykisk helse blant ungdom. Det er en problemstilling det må jobbes aktivt med. Vestby skal være en god kommune å være ung i.

Kommune for eldre:
– I årene som kommer vil Vestby få svært mange flere eldre i gruppa 80+. Derfor må hjemmetjenesten ha nok kapasitet. Åpning av Solhøy omsorgsboliger i Son er et viktig bidrag. Samtidig må vi se på eldre som en ressurs, og legge til rette for at reformen «Aktiv hele livet» blir godt gjennomført. Vestby skal være en god kommune å bli gammel i.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen ?
– Vi er en kommune som har gode skoler, gode bomiljøer, vi har mange arbeidsplasser, den nye Follobanen gjør det lett å pendle til arbeidsmarkedet i Oslo, vi har en fantastisk kystlinje og et rikt naturmiljø med mange turmuligheter. Med det nye Kulturkvartalet vil innbyggerne få tilgang til rike kulturopplevelser både for gammel og ung. Kommunen har gode idrettsanlegg. Vestby kommune er en veldrevet kommune.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– Vi vil være åpne og ærlige pådrivere for at kommunen skal utvikle seg som et godt sted å bo for de mange og ikke de få.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Ved å være godt synlig i kommunen – klare standpunkter.

Når startet dere et synlig valgkamparbeid ?
– Vi startet valgkampen med en sykkelaksjon lørdagen før første mai.

Hvordan legger dere opp innspurten på valgkampen?
– Vi kommer til å være ute blant folk, der folk er, kjøpesenter, møteplasser og kollektiv knutepunkter. Vi vil også være aktive i sosiale media.

Hva er forventningene foran årets valg?
– Vi har forventninger om å få to representanter denne gangen også. Kommunestyret reduseres nå fra 35 til 27. Det betyr at vi må ha flere stemmer enn sist for å klare to. Vi vil også bidra til at venstresiden fortsatt beholder ordføreren.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti.
– De som støtter vår politikk, bør stemme på oss.

 

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Jeg har hele livet vært interessert i politikk og samfunnsutvikling. Jeg har vært medlem av SV i 30 år, men dette er første gang jeg stiller til valg som førstekandidat for SV. Siden 2008 har jeg vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer i Vestby Kommune. Da har jeg på vegne av de ansatte fulgt de politiske prosesser tett. Erfaringen som tillitsvalgt vil jeg ta med meg inn i kommunestyret.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Jeg vil sørge for å skape et godt samarbeidsklima mellom politikere, administrasjon og de ansattes organisasjoner slik at vi sammen kan løse de utfordringene som kommer.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Siden jeg er ny som politiker har jeg ikke noe personlig å være stolt over. Men jeg er stolt over at Vestby SV fikk med seg et flertall for at barnetrygden ikke skulle føre til avkortning av sosialhjelp. Barnetrygd er barnas penger. Etter hvert ble dette en nasjonal standard, men det var bra at Vestby gikk i bresjen.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– Jeg har ennå ikke vært med på noen politiske avgjørelser, så har dermed ingen ting å angre.

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Det er ikke en enkelt sak, men det faktum at alle våre skoler er nye. Den eldste skolen vi har i kommunen er Grevlingen fra 2006. Det skal vi alle være stolte av i Vestby, også vi som ikke har vært med å avgjøre saker i kommunestyret.

 

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
Om vi vil støtte et forslag om eiendomsskatt avhenger av omstendighetene. SV er ikke prinsipielt mot eiendomsskatt. Hvis økonomien blir så svekket at vi ikke greier å gjennomføre en anstendig eldreomsorg så vil det være en situasjon hvor vi vil vurdere en slik skatt.

Vestby Nytt nummer 0623

Dette svarer listetopp og ordførerkandidat for AP, ordfører Tom Anders Ludvigsen:

 

Antall representanter i kommunestyret?
– 10 personer

Representert i hvilke utvalg?
– Alle

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– Fra 44 til 77 år

Hvem samarbeider dere best med?
– Bygdelista, Sp, V, SV og Rødt

Hvilke hjertesaker/valgløfter fokuserer dere på før valget?
– Fortsatt god næringsutvikling som gir lokale arbeidsplasser og arbeidet med den viktige sentrumsplanen. Videre variert boligbygging og etablering av et flott Kulturkvartal. Vi vil også legge inn gode rammebetingelser for frivilligheten

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som en;
Kommune for ungdom?
– Vi har bygd gode idrettsanlegg, kulturskole og fritids-
klubber. Mange arenaer for organisert ungdom, og vi skal bli like gode for de som er egenorganiserte. Vårt mål er: Alle skal med.

Kommune for eldre?
– Se på Solhøy omsorgsboliger. Dette er vår standard på tilbud til de eldre, både når det gjelder sykehjem, omsorgsboliger og de som bor hjemme. En ryddig økonomi gir gode tjenester, og vi ønsker også å trygge de ansatte med gode rammevilkår, og vi skal bli enda bedre på tekniske og digitale hjelpemidler.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Vi er den fineste kommunen i Norge med tilgang til fjord og skog. Vi kan tilby boliger både til barnefamilier og eldre, og vi har 83% egendekning på arbeidsplasser. I tillegg til ypperlig infrastruktur for både eldre, barn og unge.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– Det er bare å se på forrige svar. I tillegg til god eldreomsorg og ingen eiendomsskatt. Det er AP en garantist for.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Ved å være opptatt av resultater og å være med på å videreutvikle Vestby.

Når startet dere et synlig valgkamparbeid?
– I mai.

Hvordan legger dere opp innspurten på valgkampen?
– Ved å komme i tale med folk flest enten det er å stå på stand, banke på dører, eller besøke de der de er. Enten det er på toget eller på storsenteret.

Hva er forventningene foran årets valg?
– Vi håper og tror på fire nye år.

 

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Jeg har fått 50 års nåla som medlem i Ap. Allerede fra tiden i AUF har jeg vært politisk engasjert, og med ulike verv.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Etter 16 år som ordfører ville jeg ha fortsatt det gode arbeidet vi gjør i dag.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– At vi har kontroll på økonomien, rustet opp kommunen for alle innbyggerne, har god infrastruktur på de fleste områder og etablert mange arbeidsplasser. Vestby har generelt en solid tjenesteproduksjon.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– Nei, jeg angrer ikke på noe.

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Legge til rette for at vi har 83% egendekning på arbeidsplasser.

 

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
– NEI!

Vestby Nytt nummer 0623

Dette svarer Eirin Bolle fra Bygdelista i Vestby:

Antall representanter i kommunestyret?
– Vi har 3 representanter.

Representert i hvilke utvalg?
– Vi har representant i PLM, er representert i Formannskapet, i Kontroll­utvalget, i Byggekomiteen for Kulturkavartalet, i byggekomiteen for Grevlingens utvidelse. Vi er representert i Stiftelsen Solåsen og i styringsgruppa for Sentrumsplan for å nevne noen.

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– Vi har snittalder på 45,3 år. Vår sammensetning er 50% menn og 50% kvinner. Alle bygder er representert i partiet.

Hvem samarbeider dere best med?
– Vi sitter i posisjon i Vestby kommune. Våre samarbeidspartnere i posisjon er Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet. I tillegg har vi godt samarbeid med Sosialistisk Venstre og Rødt.

Hvilke hjertesaker/valgløfter fokuserer dere på før valget?
-Vi har vist gjennomføringsevne og slagkraft på tross av manglende moderparti på fylkes- og rikspolitisk nivå. Vi har vist at vi kan få til mye for innbyggerne i Vestby – og vi har fremdeles mye ugjort fremfor oss!

Vi har prioritert hvordan vi skal bruke pengene i Vestby kommune etter følgende hovedfokus:

 • Skole og oppvekst
 • Helse og Eldreomsorg
 • Fysisk aktivitet og miljø
 • Miljøvern og nye alternative arbeidsmetoder og strukturer for å nå våre klimamål i kommunen.
 • Sikkerhet og beredskap

Vi fikk gjennom vårt programfestet tiltak om å sikre tilgang til badestrand for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker derfor å videre­utvikle og få på plass det blå flagget på en av våre strender i kommunen i kommende periode. Vi ønsker også å videreutvikle prosjektet om å sikre en god Veteranoppfølging i kommunen. Vi ønsker å videreutvikle Sentrumsplanens, og arbeide for at få eldre til å klare seg lenger hjemme gjennom satsning på fysiske og psykiske tilbud.

Vår visjon er å gjøre Vestby kommune gladere, sunnere, mer aktiv ved økt mobilisering av næring og innbyggere, og jobbe sammen for å utvikle en fremtidig kommune som er god å bo, arbeide og besøke. Vi er ikke for kommunesammenslåing, men vi mener at Vestby kommune må gå fra å være en klassisk servicekommune til å bli en samskapningskommune.
Vi ser at vi må bidra til å løfte fokuset på teknologi. Økt bruk av digitalisering innen helse og skole og etablering av en næringskoordinator.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som en;

Kommune for ungdom?
– Vi har stor tro på samarbeid med aktører innen sport og helse og ser for oss at vi skal få på plass et godt E-sport tilbud i kommunen i tillegg til et ungdommens hus, tilknyttet det nye kulturkvartalet. Vi ønsker en ungdomsavdeling knyttet til biblioteket som et godt sted å «henge», og et sted for å få god dialog og samhandling mellom ungdommer i kommunen. Gjerne i et samarbeid med kommunen, idrett og organisasjoner.

Kommune for eldre?
-Vi ønsker å sikre at de eldre klarer seg psykisk og fysisk hjemme så lenge som mulig. Kommunen er litt krevende da infrastrukturen for eldre som bor hjemme krever i stor grad like mye bil som buss. Flexx buss vil kunne bli en realitet i kommende periode for sentrum og nærliggende områder rundt. Da aktivitetstilbud for eldre og veksten av eldre i sentrum vil bli en del av det som gjør kommunen attraktiv for eldre.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Vestby kommune viser at vi satser på å gi gode arbeidsforhold både for ansatte og brukere innen skole og helse. Vi har nesten bare nye skoler, har satset stort på å ivareta eldrebølgen og har god utvikling av sentrum med et urbant preg rett ved offentlig transport.
Vi har en flott kystlinje til rekreasjon, flotte naturløyper og aktiviteter både viner og sommer. Gode idrettsanlegg tilrettelagt for barn og unge og vi har en positiv vekst i innbyggere som engasjerer seg i frivilligheten rundt kulturlivet i kommunen. Vi bygger nå Kulturkvartalet som blir et hus hvor alle kan samles. Vi tror denne satsningen vil gi ny giv til et yrende og voksende kulturliv i kommunen.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– Et ærlig og tydelig parti, med gjennomslagskraft og politisk og evne til å samarbeide med partier både på venstre og høyre siden av politikken. Vi fokusere på de nære ting for våre innbyggere.
Vi er et politisk uavhengig parti som er inspireres av våre innbyggere. Det er fra våre innbyggere programmet vårt skapes.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Vi må synliggjøre at vi kun styres etter det partiprogrammet som settes for fire år av gangen og at vår visjon og våre verdier ligger til grunn for vår plattform som parti. Vi er et parti hvor alle poster i programmet utvikles i samarbeid med våre velgere og våre innbyggere. Vi er veldig opptatt av at vi er politisk uavhengige, og samarbeider der vi får gjennomslag for vårt program. Dette gjør at man trygt kan velge Bygdelista og vite at vi går inn i politisk samarbeid med de partiene som gir oss best utslag for vårt program.

Hvordan legger dere opp valgkampen
– Vi kommer til å ta erfaring fra tidligere år og vet at vi må kjempe mot partier som har et nasjonalt støtteapparat i ryggen, med markedsføring, profilartikler, planer og verktøy for å synes best mulig under valgkampen. Bygdelista er en liten organisasjon, men vi er raske til å agere, vi har dyktige personer som vet hvordan man kan nå ut med mindre ressurser.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid
– Vi startet allerede i mars, for å sikre at partiet får støttet til å registrere seg i valgåret. Etter dette går det slag i slag mot valgdagen.
Hva er forventningene foran årets valg
– Vi vet at kommunevalget påvirkes av nasjonale føringer. Det er selvfølgelig synd for oss som er til for innbyggerne i Vestby kommune og styres etter det vi har programfestet for Vestby. Men, vi velger å se på det som en av våre fordeler ved kommende valg. Vi er derfor optimistiske for at innbyggerne i større grad vil vise sin støtte til et lokalt parti som Bygdelista i Vestby.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti?
– Vi har vist gjennomførings-evne og slagkraft på tross av manglende moderparti på fylkes- og rikspolitisk nivå. Vi har vist at vi kan få til mye for innbyggerne i Vestby – og vi har fremdeles mye ugjort fremfor oss!

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Fordi min mann mente at jeg kunne påvirke politiske føringer og stoppe planene om å legge ned Hølen skole! Jeg er veldig stolt av at jeg sto mot Høyre den gangen og sikre at det ble en realitet

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Takke innbyggerne for all støtte og sørget for å skape møteplasser hvor alle får sin stemme inn i forkant av avgjørelser som påvirker hverdagen til folk. Politikk er superviktig for innbyggernes fremtid, men de kommer ofte på hæla og rister på hodet når avgjørelser blir tatt. Det er ordførerens jobb å sørge for at det er lett forståelig, lett tilgjengelig, åpenhet og god kommunikasjon og infor-
masjonsflyt med innbyggerne. Mitt mål ville vært at det ble både er interessant og gøy å følge med i lokalpolitikken.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Sikre at det ble Hølen skole, da jeg den gangen var med i et parti som var mot bygging av skolen. Fått på plass en vete-
ranplan i kommunen. Utbedret Krokstrand slik det har blitt i dag. Satt fokus på Blått flagg og miljø. Sørget for å sette reise-
livsplanen på kartet og ikke minst vært med på sentrums-planen, støtte frivilligheten og kulturlivet, sikre at gode skoler og barnehager i kommunen er blitt etablert. Sørge for å støtte tiltak som sikrer eldreomsorgen, men ikke minst har jeg ekstra glede av å fremme veksten av kulturlivet gjennom et nytt Kulturkvartal for fremtiden.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– Nei.

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Det må helt klart være sentrumsplanen, da den har stor betydning for fremtidens bolig-
vekst i kommunen. I tillegg er det viktig at vi ikke bruker mer penger enn det vi har råd til. Derfor er jeg stolt av å ha vært med og styrt kommunen i snart 12 år med positivt resultat og en helt klar regel om at vi må la pengene komme innom kommunekassen før vi bruker dem. Dette har gjort at vi fortsatt ikke har innført eiendomsskatt på bolig. Jeg er positiv til at vi har en kommune hvor både det private og det offentlige samarbeider for å gi innbyggerne gode tjenester.

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
– NEI!

Vestby Nytt nummer 0523

Dette svarer Høyres ordfører­kandidat Åshild Fagerjord:

Antall representanter i kommunestyret?
– Seks

Representert i hvilke ­utvalg?
– Formannskapet, Plan og bygg, Kontrollutvalget, Havneutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med funksjons-
nedsettelser og alle andre politisk oppnevnte utvalg.

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– God spredning, yngstemann er 25 og eldste 73.

Hvem samarbeider dere best med?
– I denne perioden har vi i flere saker samarbeidet godt med Frp og Mdg. Det har vi satt stor pris på. Vi har mange gode samtaler med flere partier som kan være aktuelle å samarbeide med etter valget.

Hvilke hjertesaker/valg-løfter fokuserer dere på før valget?
– Vi holder på med programmet vårt i disse dager. Men, velgerne vil finne gjenkjennbar Høyrepolitikk hvor vi fokuserer på skole, gode helse og omsorgstjenester og trygg økonomisk styring. I Vestby kan vi være stolte av nye skolebygg. Men, viktigere enn nye bygg er innholdet i skolen. Det er ingen grunn til at Vestby skal være fornøyde med en gjennomsnittsskole, vi kan få noen av landets beste skoler. Det må satses på nok faglærte ansatte og et støtteapparat som er der for både læreren, eleven og foresatte når det trengs.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som:
– Kommune for ungdom
Det er mange gode tilbud for ungdommene våre. Samtidig er det en utfordring at de som er i kontakt med ungdommene ikke snakker godt nok sammen. Det er avgjørende at hjelpeapparatet jobber godt sammen for å sikre at de som trenger det får den hjelpen de trenger. Og så er vi er helt nødt til å ta tak i de høye mobbetallene, som Arbeiderpartiets egen kunnskaps-minister mener er altfor høye i Vestby kommune. Vi vet alle at opp­dragelsen starter i hjemmet og at hele bygda må gjøre en innsats. Samtidig kan ikke vi politikere unngå å snu hver stein for å se hva som kan gjøres politisk. Så er det også viktig at vi voksne ikke bare snakker om ungdommene våre, vi må snakke med dem.

– Kommune for eldre
– Relativt sett er Vestby en ung kommune med en ung befolk-ning. Men det blir flere og flere eldre i kommunen. Derfor skal vi komme på offensiven med ulike tiltak som særlig vil kunne forebygge ensomhet og sykdom hos eldre. Vi må sikre tiltak som gir trygghet i dagliglivet, en verdig og aktiv alderdom. Vi må sikre fremtidas behov for boliger. Vi ønsker oss et eget eldreombud.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Vestby kommune er en kommune som ligger midt i smørøyet. Kollektivtran-sporten til Oslo sentrum er kor-tere enn hva den er for mange som bor i Oslo. Vi har alt du kan ønske deg. Natur, strender, marka og stor egendekning av arbeidsplasser i vår egen kommune. Vi har over 150 fri­villige lag og foreninger og et bredt idrettsmiljø og et yrende kulturliv. Det er dette vi må ta vare på og legge til rette for at kan blomstre videre.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
-Trygg økonomisk styring. En økonomi i balanse er helt avgjørende for å kunne tilby de aller beste kommunale tjen-estene, som eldreomsorgen og skolene våre. Vi er et parti som er opptatt av helheten og langsiktig planlegging for fremtida i kommunen vår. Det blir viktig med riktig planlegging for bolig og næring fremover. For oss er det svært viktig å ta de riktige grønne valgene for fremtida. Og så er det ingen hemmelighet at hvis Høyre vinner valget, vil Vestby få en ny ordfører.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Vise at vi tar ansvar og følger opp saker som er viktige for innbyggerne. Vi må snakke med mennesker. Så håper vi jo også at folk ser at vi har det gøy sammen. Det er en del traurige papirer vi må lese innimellom, men samtidig er det veldig gøy å møte mennesker som er opptatt av loksalsamfunnet sitt.
Det er mange spennende og gøyale mennesker i alle partier og det er meningsfylt arbeid å drive med. Så jeg må nesten få appellere litt til alle om å bli med. Kjenner du at du er litt engasjert og interessert er jeg sikker på at det partiet du føler deg mest hjemme i tar deg godt imot!

Hvordan legger dere opp valgkampen?
– Valgkampen er allerede i gang. Men, vi kommer til å gå både dørbank, stå på stand, kaffeprat på café, være ut og snakke med mennesker. Den siste innspurten vil dere se oss på torv, kjøpesenter og på sosiale medier. Vi håper at innbyggerne vil snakke med oss, ikke vær redd for å ta kontakt.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid?
– Vi har allerede, i flere sammenhenger vært ute på både stands og aksjoner. Det kommer vi til å være med jevne mellomrom fremover.

Hva er forventningene foran årets valg?
– En ærlig og redelig valgkamp som vi håper leder til nytt styringsflertall i Vestby kommune.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti?
– Åpenhet, raushet, toleranse, stabilitet og trygghet, næringsvennlig, forutsigbarhet og første kvinnelige ordfører.

 

Litt om deg:

– Jeg er 36 år, bor i Son på ­Brevik. Til daglig er jeg lærer på Brevik barneskole. Jeg er gift med Roger og har fire barn. Jeg er aktiv og du møter meg ofte i lysløypa i Grevlingen, på fotballtrening, barnekoret i kultur­kirken eller på lekeplassen.

Hvorfor ble du lokal­politiker?
– Jeg ville være med! Jeg satt lenge på utsiden og til tider irri­terte mange politiske vedtak meg. Derfor tenkte jeg rett og slett at jeg kan jo like godt bidra istedenfor å bare irritere meg.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Skape et godt tverrpolitisk miljø hvor alle nyvalgte politikere får interessante oppgaver. Jeg ser en del utfordringer i skolen som vi absolutt bør ta tak i. Det er det mange oppgaver som venter på løsninger, og som vi i henhold til vårt program vil ta tak i. Jeg kribler etter å ta tak i dette, samtidig som jeg erkjenner at god inn-føring i ordførerrollen som lederen for alle kommunestyrerepresentantene er viktig å bli kjent med og trygg på så snart som mulig.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Det er litt vanskelig å få gjennomslag når man sitter i opposisjon. Men i 2021 fikk jeg med kommunestyret på et prøveprosjekt som skulle gi ungdom jobb med å bidra i arbeidet med å nå ut til ungdommen.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– At vi ble med på å fjerne motorsyklene fra Son sentrum.

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Kulturkvartalet er vedtatt i min periode. Høyre ønsket å utsette prosjektet på grunn av økonomisk usikkerhet.

 

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å inn­føre eiendomsskatt
– Nei!

Vestby Nytt nummer 0123

Dette svarer Kenneth Lien Steen i Vestby FrP: 

Antall representanter i kommunestyret?
– I dag har vi tre.

Frp er representert i hvilke utvalg?
– Kommunestyret, Formann­skapet og Havneutvalget. Ellers ymse andre råd og komitéer.

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– I dagens kommunestyre: Fra Kenneth på 39, til Tore på 77. Til valget stiller vi med en liste fra 18-78. I partiet er vi folk fra 18 til 82. Yngre er hjertelig velkommen i ungdomspartiet vårt, som stort sett har medlemmer fra 15 til 30.

Hvem samarbeider dere best med?
– Høyre og MDG.

Hvilke hjertesaker/valgløfter fokuserer dere på før valget?
– Skole og eldreomsorg. Det overrasket oss stort at vi var det eneste partiet som ikke kuttet i skole, og at vi også var det eneste partiet som ikke var villige til å innføre egenandeler på trygghetsalarmer. Vi har også blitt kommunen som glemte parkeringsplasser, så det må også inn.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som:
– En kommune for ungdom:
– Vi har nye skoler, det er satset på idrettshaller og gode idrettsanlegg. Men her har vi mye å gå på. Vi må spille mye tettere på lag med ungdom for å få opp et mye bedre tilbud til de. Ungdom i Vestby har for få steder å henge.

– Kommune for eldre:
– De eldre er virkelig gode på å skape aktivitet selv gjennom frivilligheten. Seniordansen, Vi over 60, petanque-klubben, bare for å neve noe. Her er det svært behagelig å være lokal-politiker. Vi prøver å bidra med gode lokaler, turområder og støtte der vi kan, men her skaper kommunens eldre så mye bra, at dette er en drøm å se på. Det at kommunens eldre, som velger å bo hjemme med den tryggheten en trygghetsalarm gir, framover skal få en årlig regning på 4700 kroner er smålig og skammelig. Barn og eldre er de absolutt siste som bør straffes for dårlige politiske prioriteringer.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Nærheten til både skog og sjø. Kort og kjapp vei til Oslo. Et yrende næringsliv, hyggelige mennesker, og en kommune som er landlig, men allikevel sentral.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– Sunt folkevett! Vi skal ikke slå i hjel folk med formaliteter og byråkrati. Finnes det bedre løsninger, så bør vi ta de, uavhengig av hvem det er som foreslår, eller å skylde på store og tungrodde prosesser. Vi lytter til folk, og vi skal alltid møte opp når du trenger oss. Vi skjønner at vi er valgt av og for innbyggerne. Vi er vanlige folk, med vanlige hverdager som ønsker å bidra til at du får en litt enklere hverdag.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Vi skal fortsette å være åpne, ærlige og nysgjerrige. Det er ingen hemmelighet at det til tider er tøft å være politiker. Det er derfor lov å velge og ikke være medlem, selv om vi helst hadde sett at så mange som mulig ønsket å være aktivt med. Vi skal fortsette å vise oss som et parti å stole på, og møt oss gjerne, så vil man forhåpentligvis oppdage at de fleste av oss er riktig så hyggelige og koser oss sammen også. Vi kommer til å fortsette å fortelle hva vi står for og mener, så skal folk flest få avgjøre selv om de er enige med oss og ønsker å gi oss sin støtte, eller rett og slett bli med oss på laget aktivt.

Hvordan legger dere opp valgkampen?
– Det blir nok det vanlige. Stiller på stands. Diverse debatter, og andre politiske arrangementer. Sosiale medier. Prøve å treffe folk for å fange opp hva det er innbyggerne faktisk er opptatt av. Samtidig håper vi jo at folk ser litt forbi valgkamp og tar kontakt utenfor selve valgkampperioden dersom det er noe vi kan bidra med, eller legger minst like godt merke til hva vi gjør de øvrige 4 årene også.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid?
– Vi håper at vi alltid er synlige. Forhåpentligvis velger du å gi oss din stemme ut ifra det vi gjør gjennom alle de 4 årene en periode varer, og ikke ut ifra hvor synlige vi greier å være de siste 3 ukene før valgdagen.

Hva er forventningene foran årets valg?
– Vi forventer aldri noe som helst. Vi håper jo at flest mulig ser hva det er vi prøver å få til, og velger å støtte oss, men vi forventer aldri noe annet enn at vi skal jobbe så hardt og godt vi kan for folk flest mellom valgdagene. Så får du avgjøre om du synes vi har gjort en god nok jobb til å få din stemme på valgdagen eller ikke

 

LITT OM DEG:

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti?
– Vi er altså det eneste partiet som ikke kuttet i skole, eller innførte egenandel på trygghetsalarmer. Mens andre har valgt å bruke milliardbeløp på kulturhus, så gir det oss et flott bygg, for all del, men det er uhørt å sende regninga til skolebarna og pensjonistene for horrible politiske prioriteringer. Vi skjønner at folk har biler. Vi kommer til å påse avgiftsfrie og nok parkeringsplasser, en åpen sentrumsbro og at barn og eldre alltid settes først.

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Det er ekstremt givende å kunne bidra til å hjelpe enkeltmennesker med å få en bedre hverdag. Skape et best mulig samfunn. Jeg trives svært godt med å jobbe i et lag som jobber for hverandre, mot et felles mål. Uten å engasjere seg så har man ingen klagerett, og det er fryktelig mye jeg ønsker å bidra med for å lette folks hverdag.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Fått inn parkeringsplasser der det trengs i kommunen. Skåne skolene fra ytterligere kutt. Trekke tilbake alle fakturaene som snarlig sendes kommunens eldre for trygghetsalarmene sine. – Og dusjet etter en lang valgkamp.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Brevik Skole. Skolen skulle for x-antall gang på nytt klattes på, og naboene skulle få en massiv vegg rett utenfor verandadøra si. Den saken ble snudd til dagens nye skole, istedenfor nok en klatt. Der må jeg vel ærlig innrømme at jeg føler et visst eierskap til at det skjedde. De som kjenner meg vet også at jeg egentlig er ekstremt sjenert og introvert, så jeg er også stolt over å alltid, alltid ha møtt når innbyggere har bedt om bistand, og å ha kunne ført deres sak inn i kommunale organer og greid å finne løsninger på en rekke ulike enkeltsaker.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– Sentrumsplanen. Den har blitt en krise for hele kommunen. Sentrumsplanen medførte et totalt fravær av parkeringsplasser i Vestby sentrum. Den har medført et kulturhus til en så høy kostnad, at dette går direkte ut over skolene i hele kommunen. Utvidelse av Grevlingen Ungdomsskole har vi eksempelvis trolig ikke penger til lengre. Vi burde ha gått imot hele planen fra dag 1, men vi så ikke helt stormannsgalskapen som fulgte, med milliardinvesteringer som biter kommunen i halen så det holder nå.

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Sentrumsplanen. Av samme årsak som over.

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
– På ingen måte. Når Høyre innførte eiendomsskatt på næring, med støtte fra Arbeiderpartiet, brøt vi samarbeidet og gikk ut av posisjonen.

Vestby Nytt nummer 0123

Dette svarer gruppeleder i Vestby Senterparti Tone Skretting

Antall representanter i kommunestyret?
– Tre

Representert i hvilke ­utvalg?
-Kommunestyret, formannskap, plan og miljøutvalget og andre styrer og utvalg.

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– I kommunestyret er alderen fra 46 til 59 år.

Hvem samarbeider dere best med?
– Vi har i denne perioden sam­arbeidet med Arbeiderpartiet, Bygdelista og Venstre. Vi har også hatt godt samarbeid med Sosialistisk venstreparti og Rødt.

Hvilke hjertesaker/valgløfter fokuserer dere på før valget?
– Bevaring av dyrka mark og gode kommunale tjenester.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som:
– Kommune for ungdom
– Ungdom har mange tilbud i Vestby: Fritidsklubber, mange ulike lag og foreninger. Vi har natur og muligheter for aktiviteter både innendørs og utendørs. Vi har fine idrettsanlegg og ungdommen blir hørt i politiske saker. Vi har nye skoler over hele kommunen.

– Kommune for eldre
Vi har mage lag og foreninger der eldre selv står for organiseringen og kan bedrive akti­viteter. Vi har også gode helsetjenester som naturlig nok eldre har behov for. Kultur­kvartalet skal bidra til aktivi­teter slik at det blir en møteplass for alle generasjoner.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Vi har nye skolebygg og god skolekapasitet. Kommunen har et mangfoldig organisasjonsliv med 160 lag og foreninger. Vestby har flotte frilufts­områder med flere badestrender og et vakkert kulturlandskap. Kommunen tilbyr gode kommunale tjenester.
Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– Bevaring av Vestby som en landbrukskommune og ivaretagelse av kulturlandskap og dyrka mark. Dette er kjerne­verdiene. Og at vi ønsker gode kommunale tjenester lett tilgjengelig. Det vil si nært folk.

– Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
-Møte folk i ulike settinger, arrangementer og møter. Vi vil lytte til folk.

Hvordan legger dere opp valgkampen?
– Det blir å være synlig i sosiale medier og på tradisjonelle stands. Delta i debatter og arrangement og distribusjon av partiprogram til alle husstander.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid?
– Det starter nå.

Hva er forventningene foran årets valg?
- Vi har høye forventninger fordi være kjerneverdier er viktigere enn noen gang grunnet den situa­sjonen verden er i. Vi tenker at folk er opptatt av matsikkerhet, selvforsyning og betydningen av landbruksnæring.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti?
– Vi mener landbruksnæring og gode tjenester nært folk er viktig argumenter for å stemme på Senterpartiet.

 

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokal­politiker?
– Jeg er født og oppvokst i Vestby og føler tilknytning til kommunen. Da jeg fikk familie ble jeg mer bevisst på hvilke tjenester kommunen ga og ville være med å bidra til det jeg mener er et godt samfunn.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Jeg ville lest grundig «Håndbok for ordførere» fra Kommunesektorens interesse­organisasjon KS. Som ordfører skal du ikke fronte saker alene med mindre det er kjent bred politisk enighet.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Ja, f.eks Solhøy omsorgsboliger.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– Nei, det er det ikke.

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å inn­føre eiendomsskatt
– Senterpartiet vil ikke støtte forslag om eiendomsskatt på bolig eller gårdsbruk.

Vestby Nytt nummer 0223

 

Dette svarer Trygve Olsen i MDG: 

Antall representanter i kommunestyret?
– Vi er 4 representanter i kommunestyret og dermed tredje største parti.

 • Louise Brunborg-Næss
 • Marita Kristiansen
 • Magne Klann
 • Trygve Olsen

Representert i hvilke utvalg?
– I tillegg til kommunestyret er vi representert i Plan og miljøutvalget (Trygve Olsen) og vi har lederen i Kontroll­utvalget (Marita Kristiansen) og vi har plass i Formannskapet (Louise Brunborg-Næss).

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– Fra 45 til 54 år.

Hvem samarbeider dere best med?
– Vi er et blokkuavhengig parti og har støttet flertallets budsjettforslag to ganger og stått utenfor to ganger. Vi støtter alle forslag vi syns er gode uansett hvilket parti som fremmer det, men i vil fremheve samarbeidet med de to andre opposisjons­partiene H og Frp.

Hvilke hjertesaker/valgløfter fokuserer dere på før valget?
• Vestby skal bli Norges beste kommune på klima, miljø og bevaring av natur.
• Vestby skal lede an i arbeidet for en ren og frisk Oslofjord.
• Vestby skal være en åpen og gjennomsiktig kommune.
• Alle barn og unge i Vestby skal kunne oppleve mestring og glede på skolen og i fritida.
• Rask, god og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp for alle som trenger det.
• Nullvisjon på tap av matjord er og viktig for oss, ellers så favner vårt program alle politikk-områder.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som:
– En kommune for ungdom:
– Kommunen har mye å tilby ungdom, mange lag og foreninger samt egne kommunale tilbud. Vi har utfordringer med utenforskap og høye mobbetall i skolen. Til tross for mange tilbud så treffer det nok ikke alle. Dette må vi jobbe med i samarbeid og i dialog med de unge.

– Kommune for eldre:
– Også de eldre har mange fine tilbud, både kommunale og frivillig. Seniorsenteret, vi over 60 og andre treffplasser og foreninger for eldre. Snart kommer Solhøy omsorgsboliger og vi har og private borettslag som retter seg mot seniorer. Flere er under planlegging. Det blir stadig flere eldre, noe vi må være oppmerksomme på i det politiske arbeidet fremover slik at Vestby fortsetter å være en god kommune for eldre.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
Vi vil beholde naturmangfoldet, kysten og fjorden og nær skogen, og gi barn og unge gode muligheter til å utfolde seg og oppleve mestringsfølelse. Gode tilbud innen Psykisk helse og mer åpenhet og dialog i alle prosesser. Demokrati og åpenhet er viktig for hele den grønne beve­gelsen.
Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– Det er viktig at folk blir kjent med oss og får se at vi faktisk har gode løsninger å tilby og ikke minst se hva vi har gjort i inneværende periode. Vi er en utrolig fin gjeng med stor takhøyde hvor alle blir inkludert.

-Hvordan legger dere opp valgkampen?
– Ut å treffe folk, ha stands, delta debatter og arrangementer og ikke minst gå på hjemmebesøk.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid?
-Vi begynner å røre på oss så smått etter årsmøtet 15. februar.

Hva er forventningene foran årets valg?
-At vi forblir kommunens tredje største parti eller bedre.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti:
-Vi ønsker å ta vare på friluftsområdene våre, og den dyrka marka som bare har blitt viktigere med krig i Europa. I tillegg et økt fokus på psykisk helse og ikke minst for mer åpenhet og demokrati.

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Jeg er født og oppvokst her i Vestby med røtter langt tilbake i tid. Så jeg har et hjerte for Vestby og ønsker å få være med på å styre utviklingen. Jeg har alltid vært opptatt av politikk og samfunnsliv.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Gått i dialog med de frivillige organisasjonene for å finne ut hvor skoen trykker når det gjelder det frivillige arbeidet, og starte dialog med nærings­livet for å utveksle idéer om hvordan Vestby kan bli Norges grønneste kommune. Samt sette fokus på psykisk helse, mobbing i skole og utenforskap, sammen med alle partier og berørte parter.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Det er nok den innsatsen partiet har gjort for naturmangfold og jordvern, samt vist at vi er et parti som kan samarbeide. Vi er for bevaring av Deørskogen, Prestegårdskogen (som heldig­vis ble tatt ut av videre kommuneplanarbeid) Ørajordet, Ikeajordet og vi ønsker ikke godsterminal på dyrket mark.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– Det er nok et par saker i Plan­utvalget jeg fremdeles lurer på om jeg burde ha gjort noe annerledes. Selv om det ikke hadde betydd noe for utfallet.

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Kulturkvartalet, vi i MDG ønsket et billigere og noe nedskalert bygg enn det som ble vedtatt. Vi var klare på at Vestby trengte et kulturbygg eller en større satsing på kultur, men mente altså at det bygget som til slutt ble vedtatt ble for dyrt.

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
– Vi er vel eneste parti som har eiendomsskatt i programmet, men så lenge kommuneøkonomien har vært solid har vi ikke fremmet det. Vi fremmet dette i budsjett­forslaget vårt for i fjor da vi så at prognosene kanskje ikke var så gode, men i budsjettet for i år så vi at husholdningene sliter med økte levekostnader og ønsket derfor ikke å tilføre ytterligere byrde. Vi kommer ikke til å fremme det så lenge vi klarer å opprettholde de viktigste kommunale funksjoner.

Vestby Nytt nummer 0223

Dette svarer Steinar Vold fra partiet Konservativt:

Antall representanter i kommunestyret?
– Ingen representanter

Representert i hvilke utvalg?
– Ingen representanter

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– Vestby er vi fra 37-62 år

Hvem samarbeider dere best med?
– Vi samarbeider selvfølgelig fra sak til sak, men går ikke på kompromiss med Konservativt sitt program.

Hvilke hjertesaker/valg-løfter fokuserer dere på
før valget?
– Vi ønsker fortsatt svømmehall, helt vilt at dette er satt på vent! Bussforbindelser er for dårlig. Vi mener Son bør prioriteres annerledes enn i dag!

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som en;

Kommune for ungdom?
– Jeg opplever at ungdommen blir forsømt av politikere som sitter i posisjon.

Kommune for eldre?
– Eldreomsorgen ser ok ut i Vestby angående sykehjemmet. Vi ser at Vestby sykehjem er populært, og det er fint. Men eldre som er hjemme må ha den kommunale hjelpen de trenger. Også at faste hjemmesykepleiere har faste hjem å gå til slik at dem eldre kjenner seg trygge.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Vi er en kommune i full utvikling med mange nye arbeidsplasser, samt at Follo­banen gjør sitt til at Vestby og Oslo nesten er samme by. Vestby er også en kystkommune der båtlivet er i stor utvikling. Kyststedene må prioriteres.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– Konservativt er partiet for folket, dvs vi blir stemt inn av folket, ikke at vi skal trumfe
gjennom saker folket er imot!!
Vi skal jobbe for våre velgere slik at deres vilje og demokratiet blir virkelighet.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Guds kvaliteter har vi sett og ser bidrar til bedre mentalt og fysisk helse som trygghet og
en god levestandard for alle mennesker uansett alder.
Vi vil bidra med konkrete praktiske tiltak i handling for bl.a ungdommen i Vestby vi vet sliter!

Hvordan legger dere opp valgkampen?
– Vi har valgkampen vesentlig på internett med egen internett-side samt FacebOok, Twitter mm. Samt at vi også er ute og får personlig kontakt med mennesker på stands i Vestby kommune.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid?
– Valgkampen er allerede i gang på Facebook og Twitter. Vi blir fysisk til stede i Vestby fire uker før 11. september.

Hva er forventningene foran årets valg?
– Jeg forventer minst en stk representant i kommunestyret.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti?
– Stem på Konservativt som jobber for null-toleranse av mobbing i skolen. Samtaler om tilgivelse og forsoning tenker jeg må til, altså samtaler om at vi alle er like mye verdt. Alle har vi vår plass og bidrar til samfunnets vekst. Mange ungdommer trenger å bli sett og hørt. Ha voksne mennesker som lytter og kan ta tak i problemene.

 

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Jeg ble lokalpolitiker fordi jeg har bodd i Vestby kommune i over 20 år og opplevd at politikerne i Vestby trumfer igjennom sentralisering der lokalsamfunnet ikke blir akseptert. Jeg ser at sentraliseringen med større skoler ikke gagner i det hele tatt. Jeg bodde i Garder mange år og var negativ til måten politikerne senket Garder Skole på. En skole som var sentrum i Garder. Lokal-samfunnene må tilbake igjen.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Det første jeg ville gjort som ordfører er å si YESS! Alle må bli hørt!! Det er å jobbe for folket i kommunen. Være deres røst utad for å vise at vi som politikere er for folket og deres ønsker, og ikke imot.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Nei, er ikke inne enda. Men jeg er stolt av at det blir et lite MC verksted i Vestbyveien 1 der ungdom kan komme å få hjelp til å skru og vedlikeholde sin moped/MC. Blir jeg valgt inn i kommunestyret vil jeg jobbe for å få til bl.a hobbykvelder med forskjellige aktiviteter for barn og ungdom i Vestby!

 

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
– Vi er imot eiendomsskatt selvfølgelig!!

Vestby Nytt nummer 0523

Dette svarer Anton Eick fra KrF:

Antall representanter i kommunestyret?
– Ingen.

Representert i hvilke utvalg?
– Ingen.

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– Jeg er selv 42 år. Aldersspredningen blant medlemmene ellers er stor.

Hvem samarbeider dere best med?
– Historisk så har vi samarbeidet med ulike partier, men mest med andre sentrumspartier og dernest ikke-sosialistiske partier. I spørsmål om utbyggingsiver eller vernehensyn er samarbeidet gjerne litt annerledes der Ap, H og FrP sammen framstår som de ivrigste til å bygge mest, mens KrF da har funnet samarbeid med andre mindre partier for eksempel også med SV, der jordvern og hensyn til friluftsliv teller mer.

Hvilke hjertesaker/valgløfter fokuserer dere på før valget?
– Vårt grunnleggende ønske er å styrke familiens viktighet i samfunnet generelt og i kommunen vi bor i. KrF ønsker valgfrihet mellom private- og kommunale barnehager. Kontant­støtten er en godt etablert ordning vi ønsker vi å fortsette med. Vi ønsker at 1. klassinger skal ha en mykere overgang fra barnehage, med mer lek og sosialisering det første skoleåret. Vi ønsker helsestasjon i Son og skoletannlege lokalt, og å styrke lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Skolen skal ikke være en arena for ideologisk kamp der den biologiske kjønns­forståelsen tilsidesettes, men sikre oppdatert og forskningsbasert kunnskapsformidling, samt bidra til at alle elever blir møtt med respekt for sin identitet og sine grenser.
– Dersom det viser seg at nitrogenrensning er løsningen for Oslofjorden, så ønsker vi at det arbeidet settes i gang. Nei til å etablere godsterminal i Vestby. Bevar turområdene fremfor utbygging av Liabråten.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som en;
Kommune for ungdom?
– Vi ønsker at kommunen i større grad skal bære preg av en kommune som støtter opp under aktiviteter for ungdom.

Kommune for eldre?
– Eldre skal føle seg godt ivaretatt.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Vestby er en kommune i vekst som har flotte nærområder, og nå som Follobanen omsider skal åpnes, vil folk lettere kunne pendle til og fra Oslo. Vi har full barnehagedekning og foreldre kan velge mellom private- og kommunale barnehager.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– KrF ønsker å bidra til en politisk atmosfære der gode forslag kan bli vedtatt selv om de ikke ble foreslått av oss.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Jeg tror mange opplever at vi lever i et samfunn som utvikler seg raskt på kort tid i storsamfunnet så vel som lokalsamfunnet. I denne utviklingen trenger vi gode lover som ivaretar og løfter menneskets og familiens verdi og frihet.

Hvordan legger dere opp valgkampen?
– Vi er i gang med økt aktivitet på sosiale medier. Følg oss på Facebook. Der legges ut enkeltsaker som er viktige for oss. Utover det så tar vi gjerne en hyggelig prat på stand.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid?
– Vi er i gang allerede, med fokus på valgdagen den 11. september.

Hva er forventningene foran årets valg?
– Vi opplever mye positivitet innad i partiet. Nye tilskudd og viktige dialoger. Det skaper selvfølgelig forventning til at KrF kan påvirke kommunen i riktig retning for de neste fire årene.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti?
– Vi brenner for barn, skole og familier. Helse og omsorg. Kirke og menighetsliv. Kultur og fritid. Miljø, bolig og næringsliv.

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Kort tid etter jeg flyttet til Vestby, seks år siden, ble jeg spurt av naboen å bli med i lokallaget. Resten er historie.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Jeg opplever masse gode innspill i dialog med mennesker i dag. Så jeg ville nok lagt vekt på tilstedeværelse. Lyttet til folk som jobber i kommunen, frivillige, lærere, folk i barneverns­tjenesten etc. Det er vel det jeg kan si om meg selv.

 Vestby Nytt nummer 0323

Dette svarer Arjo van Genderen fra Venstre:

Antall representanter i kommunestyret?
– En

Representert i hvilke utvalg?
– Kommunestyret, Plan og Miljø utvalget, 1. vara Formannskapet Byggekomite Solhøy, Utvalg for revidering av kommunens eiermelding og Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan (alle ved Arjo van Genderen) Havneutvalget (Therese Sandrup)

Hva er alderssammensetningen i ditt parti?
– Gjennomsnitt i 2022 er 45 år.

Hvem samarbeider dere best med?
– Er i “posisjonen” sammen med AP, SP, Bygdeliste, SV og Rødt. Opplever veldig godt samarbeid også med partiet i mindretallet, særlig i utvalg.

Hvilke hjertesaker/valgløfter fokuserer dere på før valget?
– God planlegging og økonomisk styring. Økt trivsel på skolene. Arealplanlegging, bygg riktig på riktig sted.
– nei til bygging på Ørajordet, Liabråten og ved Sletta
– nei til bygging på IKEA jordet
– nei til nedbygging av ­Pepperstad Skog
– ja til Sentrumsplanen
– Bevare landskap for dyr, landbruk og mennesker. Redde Oslofjorden. Forberede kommunen på et sterkt økende behov for (eldre) omsorg i fremtiden. Fortsetter å støtte kulturskapere i hele kommunen. Tettere samarbeid med nabokommuner om viktige saker som arealforvaltning, samferdsel, m.m.

Hvordan vil ditt parti beskrive Vestby som en;

a. Kommune for ungdom?
– Vestby er et godt og trygt sted å vokse opp. Kommunen har gode skoler, veldig mange muligheter for idrett og friluftsliv, og et kulturtilbud som blir bedre og bedre. Men mye kan bli enda bedre og Vestby skal lytte til sine innbyggere, også de unge, for å oppnå nettopp det.

b. Kommune for eldre?
– Det er godt å bli eldre i Vestby. Nå blir det mange flere av oss som er eldre fremover. Det byr på mange utfordringer og nødvendigheten av å ryste oss for å møte de. Samtidig byr utviklingene på mange muligheter. Tør vi å være innovative og bruke ressursene på en enda mer effektiv måte, kan vi skape gode forutsetninger for gode liv, også for de eldre i kommunen.

Hva er viktige grunner for at folk bør bosette seg i kommunen?
– Fantastisk lokalisering og infrastruktur med jernbane og E6 som gjør kommunen vår til en vekstkommune med enorm potensial, midt mellom svenskegrensen og Oslo. Kommunen har mange, spennende bedrifter som skaper mange arbeidsplasser. Gode, nye skoler i hele kommunen. Flotte, levende og trygge bo-områder. Flott nærnatur: skog, landbruk og havet. Spennende kultur og artige utelivsmuligheter som blir bare bedre og bedre.

Hvilke kvaliteter mener du at partiet ditt kan tilby Vestby innbyggere?
– At de best mulige beslutninger tas på riktig måte, etter regler og med maksimal åpenhet. Folkevalgte har et stort ansvar og vi tar rollen vår veldig seriøs. Vi lytter til folk – både innbyggere og fagfolk – men vi er ikke populistiske. Vi er avhengig av velgernes gunst, men søker ikke popularitet med enkle lovnader og valgflesk. Av og til står politikere overfor vanskelige avgjørelser. Det ansvaret tør vi å ta.

Hvordan skal dere få flere til både å velge og til å være medlemmer av ditt parti?
– Vi snakker med folk, både direkte, på møter og via sosiale medier. Viktigst er at vi prøver å være gode ombudsmenn for folk i kommunestyret og i utvalg – uansett om de stemmer Venstre eller ikke.

Hvordan legger dere opp valgkampen?
– Det blir aktivitet på Sosiale medier, vi skal stå på stand, folkemøter og ved å besøke folk hvor de bor.

Når starter dere et synlig valgkamparbeid?
– I mars.

Hva er forventningene foran årets valg?
– Vi satser på å øke gruppen vår fra en til tre.

Noen ord om hvorfor du mener folk bør stemme på ditt parti:
– Vi vil bygge videre på det som gjør kommunen vår til et så flott sted å bo, for unge, voksne og de eldre. Vi vil ha mer av det som er vellykket: gode bo-områder, enda bedre skoler, enda flere spennende kulturopplevelser og flott natur. Det betyr at vi tenker oss grundig gjennom, må planlegge nøye og at vi må gjennomføre planene våre. Det betyr også til tider kompliserte og kanskje upopulære avgjørelser må tas. Da bør du kunne stole på folkevalgte som mener at folk bør leve ut sine liv slik de mener de skal det – i frihet – og som vil bygge en fin og lys fremtid sammen. Alltid fremover.

 

Litt om deg:

Hvorfor ble du lokalpolitiker?
– Jeg ble engasjert pga. en sak jeg tok fullstendig feil i og ble likevel invitert til å bli medlem. Så ble jeg spurt om jeg kunne stå på listen og ble valgt. Så begynte ballen å rulle.

Hva er det første du ville ha gjort som ordfører?
– Ringt moren min.

Er det noe spesielt du er stolt over å ha gjort som politiker?
– Jeg er ganske stolt over at Vestby sentrum bygges ut i høy fart, at vi har en kommune som er næringsvennlig og innovativ, at vi har investert i gode skoler, idrettsanlegg og kultur – og likevel har beholdt god kontroll over økonomien med overskudd alle år vi var med i flertallet. Absolutt ikke noe jeg kan ta hele æren for – det ble gjort sammen med mange andre dyktige politikere og kommunens medarbeidere – men likevel. Det blåser en kald økonomisk vind fortiden, men kommunen har bygget opp reserver og administrasjonen er fremoverlent og nytenkende.

Er det en politisk avgjørelse du har tatt som du angrer på?
– Ja. Men det hjelper ikke å se bakover. Fortiden kan ikke gjøres noe med, fremtiden deri-mot.

Hvilken sak mener du har hatt størst betydning for kommunen som du har vært med på å avgjøre?
– Vestby er en av de første kommuner hvor alle som blir berørt av forslag til kommuneplanen blir informert av kommunen. Før måtte man følge med selv. Denne forbedring er en tilsynelatende liten endring i prosessen som betyr enormt mye for den enkelte. Dette er noe jeg foreslo og fikk vedtatt enstemmig, og som jeg er litt stolt av.

 

 

Vil dere være med på et forslag som innebærer å innføre eiendomsskatt?
– Står det mellom å legge ned sykehjemmet og eiendomsskatt kan det bli vanskelig å stå imot. Men det er lite som tyder på at vi er på vei mot en slik debatt på alvor i Vestby. Poenget er ikke å stemme for eller mot når forslaget kommer på sakslisten – da er det for sent. Poenget må være å ikke havne i en sånn situasjon. Det krever mange tøffe valg – både for og mot viktige investeringer i kommunens fremtid: innen skoler, omsorg, kultur, m.m.
– Det er slik at per i dag har vi god kontroll over kommuneøkonomien. Selv om det er tøffe tider. Gitt at kommunesektoren ikke blir rammet av enorme kostbare endringer utenfor vår kontroll ser jeg ganske lyst på fremtiden.
– Klarer vi å omorganisere omsorgen slik at folk kan leve gode liv hjemme lengre, og vi ikke trenger å bygge ut sykehjemsplasser fortere enn vi må.
– Klarer vi å bruke skolene på best mulig måte slik at elevene trives, og at de får en god start på livet – uten at vi trenger å bygge nye skoler før vi må.
– Klarer vi å rekruttere og beholde gode fagfolk slik de kan hjelpe til å skape nye løsninger
– Klarer vi å ta gode, smarte valg – uten at vi sulteforer kultur, skole og omsorg – da klarer vi å ruste oss for fremtiden og forblir debatten om innføring av eiendomsskatt det det er i dag: et hypotetisk spørsmål.

 Vestby Nytt nummer 0323

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.