ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Vestby har vært og er en landbruksbygd. Noen synes det er viktig å ta vare på denne statusen samt utvikle kommunen videre. En av de er Tone Skretting som er gruppeleder i Vestby Senterparti. Tone har bodd på gård og har noe kjennskap til landbruk og ble politisk interessert allerede på 90-tallet. Hun har vært i kommunestyret i flere perioder og kjemper for mange saker som er viktige for kommunens innbyggere.

Bondens overskudd skal pløyes ned i jorda.

I dagens diskusjon om å bevare samt disponere matjorda mener Tone at fysisk, økonomisk og organisatorisk oppdeling av landbrukseiendom ikke bør være tillatt. Det vil være et stort tilbakeskritt med aksjonær som storbonde og småfolk som drifter gården. Vi må tenke langsiktig, og ikke skape presedens i Vestby. Jorda er en evighetsmaskin som vi kan høste av. For å drifte en gård må man tilpasse seg naturens krav og ikke krav til utbytte selv om avkastning fra høstingen selvsagt er viktig. Med denne bakgrunn vil Tone gå videre i den politiske debatten.

Påvirke og få gjennomslag.

Tone er opptatt av at Senterpartiet skal være i posisjon for å påvirke viktige prosesser og få gjennomslag. Dette er spesielt viktig i landbrukssaker og vern av jord fremover. På andre områder er økt grunnbemanning både på sykehjem og i andre sektorer viktig. Det bør være fleksibilitet for deltidsbemanning for de som har restarbeidsevne. Samtidig er det viktig å beholde kvalifiserte medarbeidere. Med økt eldrebølge er utbygging av Solhøy viktig. Tone ser behov for adekvat hjelp til enkelte grupper. Spesielt i skolen hvor det kan være behov for bistand til svake og sterke elever. Også mennesker med handicap kan få et bedre liv med tilpasset bistand. Hun nevner også kommunens varige tilrettelagte arbeidsplasser i Næringstjenester AS. Her har undertegnede sett arbeidstakere som gleder seg hver dag for å gå på jobb og arbeidsdagen er preget av smil og godt humør sammen med utrolig tålmodige og flinke ledere.

Utfordringer fremover.

Selv om kommunen har stor gjeld, går alt til investeringer og ikke til drift. Det er stort sett enighet om kommunebudsjettet. De fleste postene er lovpålagte, og da blir det lite igjen til andre oppgaver. En viss renteøkning kan forventes. Senterpartiet vil ikke innføre eiendomsskatt på boliger for å bedre kommuneøkonomien. Det er viktige investeringer fremover med prioritering av lovpålagte oppgaver innen eldreomsorg og skoler. Vi har gode, moderne skoler og barnehager. Det er stor diskusjon om investering i et større kulturbygg i Vestby sentrum. Kommunen er pålagt å ha bibliotek som kan være en naturlig del i bygget. Kommunen har behov for flere kontorer som også er tiltenkt å være i kulturkvartalet. Kjernen i bygget skal være Kulturskolen og tilhørende aktiviteter, møteplasser på tvers av generasjoner, arrangementer og være et trekkplaster for aktiviteter i sentrum.
Tone ser for seg en utvikling i samfunnet generelt hvor for mange tjenester tilbys. På noen områder kan tjenestetilbudet gå for langt ved at man stiller for lite krav til bruken av tjenestene. Dermed kan nytteverdien bli negativ. Vi yter gjerne noe tilbake når vi får tjenester vi setter pris på.

Nærhet.

Senterpartiet er opptatt av nærhet både nasjonalt og lokalt. Vi må ha lokale helsestasjoner, barnevern og nærpoliti. Lokalkunnskap kan i mange situasjoner løse utfordrende akutte oppgaver. Lett å få hjelp og hjelpe andre er ofte forebyggende påpeker Tone.

Vi må satse på…

Vestby som en grønn landbrukskommune med gode tjenester og tilbud i et moderne samfunn med fremtidsrettede næringer, fortsetter Tone.
Sentrumsplanen er vedtatt, men det er ønskelig at flere engasjerer seg ved den videre utbygging av infrastruktur, veier, bruer, kommunikasjon, bygninger etc. På folkemøter har det noen ganger bare vært politikere som møter opp. La oss gjøre dette sammen oppfordrer Tone. Hun er særlig opptatt at vi skal få flere kunnskapsbedrifter gjerne i samarbeide med Ås. Vi må tilpasse arbeidsplassene til våre innbyggere. De som flytter hit er i 30-årene og har 3-årig universitet/høyskole med ett barn i hånda og ett i magen. Familiesituasjonen kan bli betydelig forbedret med interessante arbeidsplasser i kommunen, avslutter Tone optimistisk.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.