ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Arvelig belastet

Mange politikere er blitt påvirket av sine foreldre. Det kan ende med opposisjon eller sammenfallende interesser. Det siste er nok tilfellet med ordførerkandidat Pål Engeseth fra Høyre. Først og fremst gikk jeg inn i politikken, fordi jeg følte at jeg kunne gjøre en forskjell. Jeg var spesielt opptatt av barn og unges oppvekst vilkår, og mente at jeg hadde mye å bidra med knyttet til dette, forteller Pål. Han var fotballtrener og leder i korpsmusikken før han gikk aktivt inn i politikken. Det var og er fortsatt vanskelig for barn og unge å få respons hos politikere. Vi må legge forholdene bedre til rette for den yngre generasjonen samt lag og andre for at de skal få gode oppvekstvillkår til stor nytte senere i livet. I dag får han også tid til å være natteravn og opplevde mange ungdommer i Brevikbukta natt til 1. mai.

Prioritering

Vi ønsker med disse presentasjonene å skape en politisk interesse blant våre lesere. Mange er opptatt både som foreldre og fritidsaktiviteter som krever tid. Pål har funnet ut at han ved prioritering kan bruke 12-15 timer i uka på politisk virksomhet. Er man medlem av kommunestyret har det møte en gang i måneden. I tillegg kommer 2 gruppemøter samt forberedelser. Man bør nok avsette en kveld i uka ved slik politisk interesse.

Hvordan kan Høyre påvirke lokalpolitikken?

Det å engasjere seg i politikken gjør at en får påvirkning. Høyre som nest største parti i denne perioden og kanskje største parti neste periode, har stor påvirkning og gjennomslagskraft. Alle politikere er opptatt av kommunens beste og gjennom diskusjoner, kommer vi frem til løsninger som mange kan ta litt ære av. Selv om vi i Høyre ikke har vært en del av posisjonen denne perioden, så har uenigheten i posisjonen ført til at vår mening har hatt stor betydning i en del saker. Uten Høyres støtte hadde vi for eksempel ikke fått noen nye tomter til næringsutvikling i neste fireårsperiode.

Viktige prioriteringer i denne perioden.

Høyre har vært opptatt av å bygge nye skoler, og vi har vært opptatt av eldreomsorg. På disse områdene har vi fått stort gjennomslag for våre synspunkter og fått gjennomført mye. I tillegg er det Høyre som
startet næringslivssatsingen og Sentrumsplanen for Vestby sentrum og disse er jo videreført også i siste 4 års periode.

Og prioriteringer i neste periode?

Kommunen er et godt sted å bo, et bra sted for våre barn, unge og eldre. Det må fortsette. Vi må styre unna eiendomsskatt. Det at vi politikere har kontroll på økonomien og ikke sender en usosial regning videre til innbyggerne er viktig. Vi har lovet innbyggerne etablering av svømmehall i nord, og det må vi klare å holde. Vi må drive utvikling av kommunens sentrum videre, fortsette å legge til rette for arbeidsplasser. Vi må få en god oppvekst for barn, god skole, god eldreomsorg og tilbud for lag og foreninger, påpeker Pål som de viktigste prioriteringer fremover.

Er det andre prioriteringer på kommunebudsjettet som dere ville gjort?

Det har vært noen forskjeller mellom posisjonen og Høyres tanker i perioden. Vi har ønsket å prioritere svømmehall i nord, vi har ønsket å planlegge flere barnehageplasser og plasser til eldreomsorg. Vi har ønsket å redusere eiendomsskatten på næring slik at vi kan tiltrekke oss mer næringsliv, og vi har ønsket en bredere diskusjon i kommunestyret for å få frem de beste løsningene. Noen ganger føler vi at posisjonen kjører gjennom sine forslag uten en bredere diskusjon. Som eksempel kan nevnes at under debatten om handlingsprogrammet hadde vi flere verbale forslag som ble stemt ned. Senere kom flere av de samme forslagene fra posisjonen.

Synes dere det er forsvarlig at kommunen passerer 2 milliarder i låneopptak?

En kommune i vekst vil alltid måtte ta noen investeringer. 2 milliarder er mye penger og representerer litt over kr. 100.000,- pr innbygger. Når vi bygger skoler eller plasser i eldreomsorgen, så koster disse ofte mellom kr. 500.000,- og 1.000.000,-. I Vestby har vi investert i barnehager, skoler og eldreomsorg, og jeg mener at det meste av det vi har investert i frem til nå er gode investeringer og da er også tallet forsvarlig. På spørsmål om hva kommunen bør gjøre ved høyere rentekostnader og krav om budsjettkutt svarer Pål: Vi hadde en tilsvarende situasjon i 2004. Det ble nedsatt en finanskomite med 5 politikere. Vi fant mulige besparelser gjennom 55 kuttforslag som beløp seg til 17 mill.kr. Mange forslag kunne man nesten ikke merke negative virkninger. I dag er vi en sunn økonomisk kommune, og vi må alltid prioritere eldreomsorg, skole og oppvekst. Kanskje kan vi redusere enkelte tjenestetilbud til lovens krav og på den måten redusere noen kostnader ved spesielle behov. Skulle Kommunaldepartementet bevilge kommunene mer penger, så ville vi prioritere svømmehallen i nord. Alle er for hallen, men det viktigste er å avsette midler i de årlige budsjettene.

Har vi som innbyggere grunn til å tro at vi vil få eiendomsskatt i nær fremtid?

Høyre er garantist for at vi ikke skal innføre eiendomsskatt lokalt i Vestby kommune. Det betyr at vi må ha kontroll på hvordan vi bruker Vestby kommunes penger best mulig, og går det ikke i balanse, må vi bremse litt på ambisjonene.

Hvordan vil dere ivareta de svakeste i samfunnet?

Heldigvis så bor vi i Norge, hvor forskjellene er mindre enn ellers i verden. Vi har foreløpig klart å ta vare på våre norske medmenneskelige verdier samtidig som jeg tror at det må lønne seg å være med å bidra. Dessverre er det allikevel noen som faller utenfor. For disse jobbes det kontinuerlig både sentralt og lokalt for å gi løsninger som ivaretar de svakeste og for å hjelpe dem ut av den situasjonen som de er i.

Hva med sentrumsplanen og fordobling av innbyggere?

Høyre foreslo en sentrumsplan i 2012, og mener at det er både viktig og riktig at kommunen setter seg i førersetet på utviklingen i kommunen. Sentrumsplanen sikrer en miljøriktig utvikling som gir minst mulig fotavtrykk i forhold til dyrket mark og best mulig miljømessig utvikling i forhold til bruk av kollektiv transport. Vestby vokser årlig ca 3 prosent, noe som gjør at doblingen i Vestby vil skje over de neste 15 – 20 årene. For Vestby sentrum vil det kanskje skje i litt raskere tempo. Veksten kommer som følge av at vi rent faktisk blir fler i Norge, hvor Vestby tar noe mer enn sin andel, og hvor vi har sørget for at utbyggerne tar medansvar for infrastrukturen. I tillegg vil nye innbyggere også være med å finansiere fremtidens vekst.

Hvordan ser Vestby ut om 10 år?

Det blir spennende å se i forhold til Vestby Sentrum, men jeg tror vi vil oppleve en liten by med en tydeligere bystruktur. Vi får åpne trivelige gater, lagt til rette for mye trafikanter, med bilene stort sett i utkanten. Vi får serveringssteder hvor småbarnsforeldre, de som har fri i alle aldre og de som er ferdige med yrkeslivet kan møtes enten inne på serveringsstedene, på aktivitetene og det mangfoldige kulturlivet som er i kommunen, eller enkelt og greit møtes på et av de flotte møteplassene som er skapt i sentrum.

Hva med påvirkning fra regjering og Storting og samarbeidskonstellasjoner?

Stortingets statsbudsjett er rammebetingelser som kommunen må forholde seg til og har stor betydning for kommunen. Det er imidlertid ikke noe som gjør at vi spesielt skal frykte noe herifra. Kommunen har som tidligere nevnt stor gjeld, og en renteoppgang vil ha stor betydning for kommunens budsjetter. Høyre kan samarbeide med alle partier, og kommer til å samarbeide med alle som ønsker å samarbeide med oss. Sammen kan vi få til best mulig løsning for kommunen og kommunens innbyggere.

Fordelingskaken

Pål og Høyre er opptatt av verdiskapning. Mange er opptatt av riktig fordeling av kaken. I tillegg påpeker Pål at det er viktig å lage en større kake til fordeling. Når vi får betalt for de verdiene vi skaper, blir det mer til fordeling til alle. For øvrig er det ferske programmet til Høyre klart 9. mai, og det fullstendige programmet vil bli lagt ut på Vestby Høyre sin hjemmeside og Facebook side.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.