ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

De fleste politiske partier er påvirket av den nasjonale og regionale politikken fra moderpartiet. Det er ikke tilfelle med Bygdelista. Bygdelista stilte for fire år siden med en liste bestående av samfunnsengasjerte kandidater som uten partibinding ønsket å styre og utvikle kommunen, samt forvalte ressursene til beste for kommunens innbyggere. De er aktive i lokalmiljøet og er avhengige av lokal informasjonsspredning og godt samarbeid med innbyggerne for å få gjennomslag for sine saker. Til dette formål har de valgt prakteksemplaret Eirin Bolle som talsperson. Hun er ikke bare aktiv i lokalmiljøet, men også via sitt yrke i Spenst som preger noen av partiets prioriterte saker.

Politisk bakgrunn

Den politiske karrieren startet som listefyll i Høyre for 8 år siden. Som Hølens-jente var Eirin opptatt av å få på plass en ny skole i Hølen noe Høyre ikke ønsket å prioritere. Det ble derfor et høyt engasjement for denne saken. Til slutt vant hun diskusjonen, og vi kan i dag glede oss over den fine skolen som allerede nå er blitt litt for liten. På den tiden var det internt store diskusjoner i Vestby Høyre. Det førte til at flere meldte seg ut. Det gjorde også Eirin. Så fikk hun forespørsel om å bli med i Bygdelista som toppkandidat. Hun forteller videre at de ved siste lokalvalg fikk inn 4 representanter i kommunestyret, og nå håper hun at velgerne gir Bygdelista ny tillitt.

Nærhet i lokalpolitikken.

Vi opplever at flere og flere innbyggere har oppdaget bygdelista, noe som har gitt inspirasjon til å stå på videre. BL ønsker at Vestby kommune skal være selvstendig og robust nok til å stå imot kommunesammenslåing. Vi vil alltid lytte til innbyggerne og var det eneste partiet som ønsket en innbyggerundersøkelse da saken var oppe til politisk behandling. Å lytte til innbyggere, frivillige lag og organisasjoner er viktig for BL. De ønsker å engasjere og informere innbyggerne om hva som skjer i lokalpolitikken, noe som har resultert i at de fanger opp hva innbyggere mener og ønsker før sakene behandles politisk.

Gjennomslag av lokale saker i posisjon.

Fordelene ved å være i posisjon er mulighetene til å påvirke og gjennomføre viktige saker. Posisjonspartiene ble enige om et 6-punkts program som omfattet alt fra økonomisk styring, nei til eiendomsskatt på bolig m.m. Vi har til tider måtte inngå kompromiss, men slik er det i poltikken. Eirin er veldig fornøyd med det de har fått til sammen med AP, SP, V og SV. Hennes partikollegaer er ekstra glade for at posisjonen har støttet en rekke lokale saker BL har fremmet i samarbeidet. Saker hun trekker frem er bl.a. oppgradering av Krokstrand, innføring av en time fysisk aktivitet i skolen og innføring av veteranplanen. Da hun satt i byggekomiteen for Grevlingen var det ekstra fint å få full støtte for endring av uteområdet. Ut med parkeringsplass og inn med sandvolleyballbane. Det var politisk enighet om Sentrumsplanen på 550 mål. Dette er en enorm satsing både fra kommunen og utbyggere i samarbeid. Vi håper å få til et levende sentrum, og at veksten kommer gradvis slik at vi kan klare voksesmertene på en god måte. Det positive med den planlagte veksten er at det vil gi et nytt og moderne aktivitetstilbud, bibliotek, flere møtesteder, et etterspurt seremonirom og ikke minst større kulturtilbud når man får på plass et nytt kulturkvartal.

Viktige prioriteringer fremover.

Vi må lykkes i utviklingen av Vestby sentrum. Det krever et godt politisk og administrativt samarbeid med innbyggermedvirkning. Skal vi få til et levende sentrum, må både syklende og kjørende komme frem og få satt fra seg sykkel og bil trygt i sentrum. Vi er også opptatt av at det blir mer effektiv behandling av byggesaker ved digitalisering og bemanning tilpasset saksmengden.

Fremover vil hun gjerne har svømmehall i Vestby nord dersom det er økonomisk grunnlag for det. Det er viktig å ha riktig prioritering. Vi mener at investering i skole og eldreomsorg, må gå foran store investeringer i idretts- og kulturanlegg. For oss er det viktig å prioritere eksisterende næringsbedrifter og mindre gründer selskaper. Vi er opptatt av fysisk aktivitet og mener at mindre anlegg som krever lave investeringer kan gi stor gevinst for kommunen. Bl.a. foreslår vi en ny pumptrackbane, ishockeybane med tak og vannpark på en av våre strender i kommunen. Alt skal være lavterskel og gratis for alle.

Vi ønsker å fremheve og bevare lokal identitet og særpreg men også legge til rette for en fornuftig vekst. Det betyr at Son, Hvitsten, Hølen, Garder, Kjenn etc. må få utviklingsmuligheter og ikke være bundet av 80-20% regelen. Vi synes det er viktig å presisere at det ikke finnes en regel, men en føring. Dvs. at det er lokaldemokratiet som vurderer hvordan vi ønsker veksten skal være i vår kommune. Vi er positive til at vi skal konsentrere vår vekst rundt knutepunkt tog, men det kan ikke gå på bekostning av at vi ikke kan legge forholdene til rette for at mindre gründerselskaper kan etablere seg på nærsteder med lave kostnader. Videre ønskes bedre kommunikasjon mellom nærstedene.

Hva kan vi gjøre for grupper med spesielle behov?

Vi må i første omgang sørge for gode oppvekstvillkår for barn og unge. Det skal være godt å leve, arbeide og bo i Vestby kommune. Alle må få den hjelpen de trenger for å kunne fungere i hverdagen om de har psykiske eller fysiske utfordringer. Ut over dette er det ikke alle som har råd til å delta eller kjøpe nødvendig utstyr til fritidsaktiviteter. Dette har vi spesielt lagt vekt på når vi foreslår i vårt program en gratis vannpark om sommeren for barn og unge. Dette vil være et fint tiltak for å fremme fysisk aktivitet og uorganisert lek i tillegg til støtteordninger man kan søke på.

Behovet for kommunale boliger må følges opp i tillegg til fokus på omsorgsboliger. Vi vet at eldre ønsker å bo så lenge som mulig hjemme, men da må vi sørge for å følge opp med hjelpemidler og sikre at det er mulig. Vi må ta tak i ensomhet og sørge for å stimulere frivillige lag og foreninger til å bli med i et løft for å forebygge ensomhet i Vestby kommune. Eirin er ikke glad i å sette folk i bås og mener at alle kan være en ressurs på en eller annen måte. Det viktigste er at vi legger forholdene til rette, og gjør det mulig å bidra og gi tilbake til samfunnet, om det er å være en besøksvenn eller en gledesspreder på tross av at man kanskje ikke kan være i jobb 100%. Vi foreslo en flex buss i Vestby, fordi vi tror at både unge og eldre med spesielle behov kunne ønske seg et transporttilbud til og fra aktiviteter som et supplement til rutebuss tilbudet.

Utvikling i de neste 10 årene.

Eirin vil at kommunens særpreg skal bestå samt at Vestby sentrum skal utvikles i et tempo som gjør at man ikke får utfordringer i forhold til skolekapasitet, sykehjem, barnehager og tilbud av kommunale tjenester. De lokale tettstedene må også kunne utvikles samtidig som de bevarer sine særpreg. Kanskje vil Son og Hølen se nytte av et tettere samarbeide. Jordvernet skal sørge for at kommunen opprettholder sin grønne profil. Administrasjonen i kommunen må ha nok ressurser til kvalifisert personell og IKT-verktøyer for å løse sine oppgaver. Det er ønskelig at innbyggere i større grad kan få elektronisk innsyn i sine saker og bidra med kommunikasjon som kan effektivisere saksbehandlingen.

Til slutt påpeker Eirin at både stat og kommuner har lovpålagte oppgaver og påfølgende kostnader, slik at handlingsrommet for frie midler er begrenset. Derfor er det viktig med et godt politisk samarbeide for å forvalte ressursene på best mulig måte.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.