Advokatfullmektig i Legalis Pernille Øversveen Anonsen

Tidligere lokalbanksjef i SpareBank 1 Vestby Martin Frøland

Lokalbanksjef Karianne S. Pettersen

Har du noen gang tenkt på hvem som skal ivareta dine eller dine nære sine økonomiske og personlige interesser, hvis du skulle bli ute av stand til å ta avgjørelsene selv?

Vi ble invitert til splitter nye Vestby kulturkvartal av tidligere lokalbanksjef i SpareBank 1 Vestby Martin Frøland og lokalbanksjef Karianne S. Pettersen. Advokatfullmektig i Legalis Pernille Øversveen Anonsen holdt et flott foredrag om fremtidsfullmakt. Hun gjennomgikk hva en fremtidsfullmakt er, hvorfor man bør ha en og hvordan den skal opprettes. Det var mange fremmøtte og veldig stor interesse for temaet. Mange måtte settes på venteliste, forteller Frøland.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Med en fremtidsfullmakt gir du én eller flere personer mulighet til å ivareta dine interesser den dagen du ikke lenger er i stand til det selv. Demens, sinnslidelse, eller alvorlig sykdom kan være tilstander som gjør at du trenger denne hjelpen.
Enhver person over 18 år som har evne til å forstå hva en fremtidsfullmakt innebærer, har adgang til å opprette en slik fullmakt. Og en fremtidsfullmakt kan bare opprettes med sikte på at fullmaktsgiveren kommer i en helsetilstand som medfører at han eller hun ikke lengre kan ivareta sine interesser.
En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. I en fremtidsfullmakt omtales den som gis fullmakt for en fullmektig. Du som gir fullmakt kalles fullmaktsgiver. Fremtidsfullmakt er alternativet til vergemål. Hvis du har opprettet en vid fremtidsfullmakt som dekker alle dine behov, så slipper det offentlige å tildele deg en verge. Og dine arvinger slipper å måtte henvende seg til fylkesmannen for å kunne gjøre valg og disposisjoner knyttet til dine verdier, når du ikke lenger kan ordne ting selv.

Tidligere lokalbanksjef i SpareBank 1 Vestby Martin Frøland

Hva kan fullmakten inneholde?

Det er stor grad av frihet til innholdet i fremtidsfullmakten – du bestemmer selv hva den skal regulere. Typisk kan den gjelde økonomiske forhold som håndtering av gjeld, løpende inntekter og utgifter (regninger), utleie eller salg av fast eiendom og bolig – spekteret er vidt.
Skriv fremtidsfullmakten mens du er frisk nok til å vite hvordan du ønsker det skal være. Statsforvalteren fraråder at man skriver fremtidsfullmakt utelukkende av hensyn til pårørende, for eksempel slik at disse kan få gaver eller forskudd på arv. Du bør absolutt ikke skrive fremtidsfullmakt dersom du opplever deg presset av dette fra andre!

Formkrav

• Fullmakten må være skriftlig. Det er et absolutt krav.
• Det må fremgå at den skal ha en fremtidsvirkning – at fullmakten skal gjelde når den fysiske eller mentale helsen gjør at du ikke lengre greier å ta vare på interes-sene dine på de områder fullmakten regulerer.
• Fullmakten skal undertegnes av to vitner som fullmaktsgiver har godtatt. Vitnene må være over 18 år, de må forstå betydningen av å undertegne. Vitner kan ikke være fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn. Personer som kan ha egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt bør man også unngå å velge som vitne. Du må som fullmaktsgiver undertegne fullmakten i vitnenes nærvær. Og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet.

Lokalbanksjef Karianne S. Pettersen

Hvem kan være fullmektig?

Dette kan du bestemme selv. Men en fullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet hvor fullmakten skal benyttes og kan ikke selv ha verge.
Et selskap eller juridisk person kan ikke være fullmektig, altså ikke AS Regnskap, eller Advokatfirma S. Vindel – det må være en fysisk person som du har stor tillit til. Ektefelle, barn, venn, betrodd nabo eller samboer er eksempel på mulige fullmektiger. Du kan ha flere fullmektiger.

Når kan fremtidsfullmakten tre i kraft

Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra din lege på at du ikke kan ivareta egne interesser. Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om helsetilstand, for å godtgjøre at du er ute av stand til å ivareta dine interesser. Det finnes ingen offentlig løsning for oppbevaring av fremtidsfullmakter. Det er derfor viktig at du har en egen og god løsning på oppbevaringen. Når du får bruk for fremtidsfullmakten så er det bare å sende den til statsforvalteren for stadfestelse. Den blir da godkjent og du får et stempel i originalen. Den dagen legeerklæring foreligger, så vil fremtidsfullmakten være gjeldene. Det finnes mange gode maler på nettet for å fylle ut en fremtidsfullmakt.

Bør jeg ha fremtidsfullmakt?

Om du bør lage en fremtidsfullmakt avhenger av egne personlige og økonomiske forhold. I familier med egne og felles barn kan det være interessekonflikter som kan tilsi at man bør utpeke en fullmektig til å ivareta sine interesser når man blir syk/dement. Det kan minimerer fremtidige konflikter, og kan gi deg ro i sjelen.

Enslige bør også vurdere å opprette fremtidsfullmakt. Da har du trygghet i hvem som håndterer dine personlige og økonomiske forhold når du ikke lengre er i stand til dette selv.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.