ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Endelig er det din tur til å påvirke den lokale politikken ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september. For å få en god forberedelse vil vi intervjue partiledere og la de markedsføre sin politikk uten at vi tar en politisk debatt om de enkelte sakene. Vi starter med partileder i Arbeiderpartiet Tom Anders Ludvigsen.

Politisk bakgrunn

Vi opplever ofte en distanse fra velgere og de som ikke vil ta et standpunkt til rådhuset og de beslutninger som tas i kommunestyresalen. Hvordan starter man en politisk interesse? Da har vi trykket på på-knappen til Ludvigsen, og han tar problemstillingen. Hva er politikk? Jo, det omfatter alt vi har behov for. I disse dager er folk opptatt av snømåking og strøing. Det er politikk. Behov for skolebøker, gatelys, helse og omsorg er politikk. Mange vil nok gjerne se ordføreren i disse aktivitetene på veier og skoler. Hvis man har interesse for en eller flere av disse områdene, er man politisk interessert. Bare å ta et valg og melde seg inn i et parti så vil man kunne ta et standpunkt og arbeide for det. Sin egen politiske bakgrunn startet Ludvigsen med allerede på 70-tallet. Som dagens ungdom var han den gang opptatt av ungdomsklubber. Oppgaven var å starte en ungdomsklubb på Festiviteten. I tillegg var hans familie sterkt influert av Ap. Den politiske opplæringen fikk han i AUF fra 1972. Siden har han vært politisk aktiv i Akershus fylkesparti og i Vestby. Ludvigsen er selvsagt Arbeiderpartiets ordførerkandidat i neste periode.

Har regjering og storting noen innflytelse i kommunepolitikken?

Før vi går inn i kommunepolitikken ønsker vi noen kommentarer om regjering og Storting har noen innflytelse på den lokale styringen i Vestby. Til det svarer Ludvigsen at de økonomiske rammene blir fastlagt av Storting/regjering. Han mener at det er en større forståelse blant de rød/grønne enn de blå når det gjelder rammebetingelsene til kommunene. Som vekstkommune får Vestby tildelt en mindre andel av overføringer til kommunene. Etter at all selskapsskatt tilfaller staten, har mange kommuner innført eiendomsskatt for næringsvirksomhet. Denne eiendomsskatten er viktig for Vestby og var i fjor hele 27 mill.kr.

Påvirkningskraft i lokalpolitikken?

Med dagens sammensetning av kommunestyret må Ap samarbeide med andre partier for å få flertall. Ludvigsen forteller at samarbeidet med Sp, SV, V og Bygdelista har fungert veldig bra. På forhånd hadde de blitt enige om et 6-punkts program som omfatter alt fra økonomisk styring til ikke private helsetjenester og heller ikke eiendomsskatt på boliger. Dialogen har vært positiv for å finne de beste løsningene i sakene. Alle har sitt eget partiprogram. Spesielt bør nevnes jordvern som er viktig for mange. Også her har vi klart å enes om kompromisser. Ludvigsen vil også nevne samarbeidet med andre partier i opposisjon. Vi har en god omgangstone og saklige debatter selv om det kan gå en kule varmt i enkelte tilfeller. Det er viktig for oss alle at vi kan møtes og debattere på en vennlig måte som skaper et godt debattklima.

Hvilke saker har AP fått gjennomslag i inneværende 4-års periode?

Politikere er normalt flinke til å skryte av egne ferdigheter, men her krever vi konkrete saker. Partilederen har listen klar: Vi er stolte av 100% barnehagedekning, Bjørlien skole og Brevik skole og grendehus samt utbygging av sykehjemmet. Nå er vi klare for bygging av 88 heldøgnbaserte omsorgsplasser på Solhøy. Næringssatsingen er en suksess. Det stod stille noen år. Vi er nå nesten utsolgt og må avsette nye områder. Vi har nå 80% egendekning av arbeidsplasser i kommunen dvs. at alle arbeidsplassene i kommunen dekker 80% av befolkningen. Før jobbet mange i Oslo, Moss og Ski. Nå er det flere i Moss og Ski som jobber i Vestby enn omvendt.

En stor sak er Sentrumsplanen på 550 mål og opptil 6500 boenheter. På bygningsmassens gateplan skal det være næringsdrift med butikker, kafeer etc. I tillegg kommer kulturkvartalet med kulturskole, storstue, bibliotek, seremonirom, kafe, og flere naturlige møtesteder for organisasjonslivet i kommunen. Fint for skolelever som kommer fra videregående til sentrum. Det livsnøytrale seremonirommet er etterspurt og kan brukes av alle trosretninger og andre til dåp, jubileum, seremoni, begravelse, konfirmasjoner, bryllup osv. Vi har med små og store prosjekter fått gjennomført de viktigste prioriteringene i denne perioden.

Hvilke saker vil Arbeiderpartiet satse på i den kommende 4-års perioden?

Gjennomføringen av Sentrumsplanen vil være et stort prosjekt og krever tett oppfølging både av bygningsmassen, men også en utfordring med infrastruktur og trafikkflyt, poengterer Ludvigsen. Vi vil fortsette med åpne møter hvor innbyggere kan komme med innspill. Viktig er også eldreomsorgen fremover. Allerede i 2035-40 vil være 4 ganger så mange mennesker over 80 år i Vestby. Vi må finne boformer som er tilpasset funksjonsdyktigheten til de eldre. Noen ønsker å bo hjemme, og vi må legge forholdene til rette for det. Andre kan være pleietrengende. Felles for alle eldre er at vi kan se på de som en ressurs og tilpasse en fleksibel boform etter livssituasjonen. På Solhøy vil det være områder hvor eldre kan være ute og gå turer og samtidig få en tilpasset pleie.

Folkehelsen er viktig for oss alle. I tillegg til organiserte idrettsforeninger vil det være behov for å fange opp ungdommer som ikke har den samme tilhørigheten. Ludvigsen skryter av alle de 160 frivillige organisasjoner som er etablert i Vestby. De må støttes og kommunen må legge forholdene til rette for videre virksomhet.

Ludvigsen er opptatt av at flere bedrifter skal etablere seg i Vestby. Næringspolitikk skaper arbeidsplasser. Han påpeker at en familie og andre vil kunne spare ca. 2,5 timer pr. dag i reisetid ved å jobbe i Vestby fremfor Oslo. Denne ekstratiden burde vært benyttet til aktiviteter for seg selv eller familien.

Vestby har  2 mrd. kr i gjeld!

Vestby som vekstkommune får mindre andel av staten, og det er derfor viktig at vi har kontroll på økonomien. Vi må styre med fast hånd som vi har gjort de siste årene. Ludvigsen forteller om en snuoperasjon i 2004 etter noen år med svak økonomi. Det ble nedsatt en finanskomite som skar ned 10% av kostnadene i budsjettet. Etter det har kommunen hatt overskudd hvert år. Vi har lånt penger til store investeringer som skoler, barnehager, eldreomsorg, vann og avløp. I de store sakene har vi hatt hele kommunestyret med oss.

Også i 2019 vil vi gå med overskudd og januar har vist god skatteinngang. Vi mener derfor at det vil være riktig å investere i ny svømmehall i Vestby nord og kulturkvartalet. Det forventes høyere renter fremover og det har vi økonomi til, beroliger Ludvigsen oss. Det vil derfor ikke være nødvendig å innføre eiendomsskatt på boliger.

Hva med de svakeste gruppene?

Mange trenger litt hjelp i hverdagen. Ikke alle har mulighet til å kjøpe alt utstyr til forskjellige aktiviteter. Ludvigsen fremhever at denne gruppen forsøker man å ivareta på en god måte. Det vurderes aktuelle støtteordninger. Kommunen arrangerer turer og aktiviteter for barn og unge i ferietider og viser ellers til idrettsforeninger, kultur og frivillige klubber og organisasjoner. Barnehagene har varierte priser etter inntekt. Ungdomsklubbene Bajazz og Festiviteten er meget populære. Noen ungdommer har etablert prosjekter på egen hånd som skatere. Fremover er det forventninger at det nye kulturhuset vil bli et stort samlingspunkt. Behov for kommunale boliger kan også være aktuelt. Ludvigsen fremhever at ofte er de ressurssvake menneskene også de beste i mange sammenhenger.

Utfordringer med sentrumsplanen!

Med over 17.000 innbyggere i dag vil antallet kunne bli fordoblet dersom alt blir utbygd. Det vil være behov for store investeringer i infrastruktur. Ludvigsen er glad for at man har fått til et spleiselag for å dele kostnadene. Utbyggere betaler 1865 kr/m2 som dekker en andel av felleskostnadene. Kommunen og utbyggere er enige om en fordelingsnøkkel. Ludvigsen peker også på at samarbeidet er med både lokale og nasjonale aktører Olav Thon, Hersleth, JI Bygg etc. Wessel Park har allerede solgt 20 leiligheter i sitt prosjekt. På sikt vil Vestby bli mer urban med landbruk og naturlandskap. Ludvigsen bruker betegnelsen urban landbrukskommune.

Partilederen håper at mange av kommunens innbyggere har et positivt forhold til utviklingen og gir sin stemme til Arbeiderpartiet for å kunne videreutvikle lokalsamfunnet i de neste årene.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.