ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Rektor Brit Marie Helle poserer i trappen foran kantinen.

Vestby vgs sin nye rektor, Brit Marie Helle trives godt i sin nye rolle som skolens leder.

– Jeg har arbeidet i den videregående skolen i mange år og innehatt de fleste lederroller der. Dermed kjenner jeg mange av arbeidsoppgavene, noe som gir meg et godt utgangspunkt i arbeidet som rektor ved Vestby videregående skole, sier Brit Marie Helle. Hun startet som fersk rektor 01.08.19, og «Fagfornyelsen» blir hovedfokuset hennes framover. Alle læreplanene i skolen skal fornyes og tas i bruk fra skolestart i 2020. Dette vil berøre samtlige fag.

Portrett helfigur Brit Marie Helle

Vestby vgs sin nye rektor, Brit Marie Helle trives godt i sin nye rolle som skolens leder.

Fagfornyelsen

Brit Marie Helle snakker varmt og engasjert om «Fag­fornyelsen» som skal innføres i 2020 og som kollegiet allerede har jobbet med en stund. Det handler om å gjøre skolen mer relevant for framtiden. Tre tverrfaglige temaer skal prege fagfornyelsen;

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling

Folkehelse og Livs­mestring.

– Spørsmålet om hvordan vi skal mestre livet kommer til å gjennomsyre alt, både på tvers og innad i de ulike fagene, sier Brit. Hun er tydelig på at hun vil legge godt til rette for profesjonsutvikling i lærerstaben og at hun vil ivareta både ansatte og elever i prosessen. Brit forklarer at fagfornyelsen går på verdisyn og læringssyn. – Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring, og de skal kunne ha mulighet til å utvikle evnen til kritisk tenkning og refleksjon, i takt med samfunnsendringene. De vil fungere mer som tenkende og utforskende og må «lære å lære», samt ha evne til å se det store bildet, forklarer hun.
– Elevene skal bli den beste utgaven av seg selv!

Rektorrolle og medarbeiderne

Brit har mange tanker om hvordan hun vil fungere som rektor, som skolens øverste pedagogiske og administrative leder for 700 elever og 150 ansatte. – Vi skal være et profesjonsfellesskap i utvikling, forklarer hun og legger til at hun vil jobbe med kollegiet både på kort og lang sikt. Gjennom å være «kollektive», vil vi være best, forklarer hun. – De ansatte skal kjenne at det blir ro på skolen, til tross for at vi har hatt en hektisk høst hvor det nettopp er innført et nytt skoleadministrativt system. Dette har utfordret oss, krevd masse tid og mye arbeid hos alle involverte. Jeg er omgitt av drevne, erfarne folk med høy arbeidsmoral og stor «stå-på-vilje». Avdelingslederne tar godt vare på sine medarbeidere og erfarne lærere/faddere tar godt vare på de nyansatte. Her er det mye bra samarbeid!

Lederstil og bakgrunn

Brit Marie Helle forteller at hun ønsker å opptre som den imøtekommende, observerende og lyttende, den noe avventende og involverende, men ikke kontrollerende lederen. Hun vil by på seg selv, være uredd og etterhvert finne ut når hun skal sette avtrykk. Hun innrømmer at hun foreløpig ikke har vist så mye av sin bestemte og besluttsomme side, men regner med det kommer etter hvert som hun blir «varmere i trøyen» og har funnet den rette balansen mellom de ulike rollene.

Blant annet med bakgrunn som utdannet Cand. Polit og med pedagogisk vinkling på hovedfagsoppgaven sin i sosiologi, ligger pedagogikken hennes hjerte nært. De siste ansettelsene hennes viser det; først 11 år som studieleder og karriereveileder ved Frogn vgs og deretter som ass. rektor ved Lambertseter videregående skole. Brit forklarer at det handler om å forske på mennesker, om å studere menneskelige relasjoner – med andre ord, myke verdier! Det at hun også har bedriftsbakgrunn, med ledererfaring fra næringslivet, med studier og erfaring innen organisasjon/ledelse/HR, viser at hun har solid kompetanse innen dette feltet. – Det har vært spennende å komme fra næringslivet til skolen, sier Brit. Nå er jeg på riktig plass, i en kunnskapsbedrift. Dette er det mest givende som er!

Tanker og planer videre

– 1. mars 2020 er søknadsfristen for neste skoleår. Vi vil trenge mye faglært arbeidskraft i samfunnet framover. Derfor er yrkesfagløftet i den videregående skolen fortsatt så viktig, sier Brit. – På Vestby vgs har vi fortsatt et mangfoldig utdanningsprogram, en spennende bredde av fagtilbud, med programfag for Europaklassen, Forskerlinja og for Toppidrett. Nå er Brit Marie Helle «raskt på banen» og forteller ivrig om en «brannfakkel», nemlig behov for idrettshall i Vestby. Det er viktig å få på plass bedre idrettsfasiliteter, presiserer hun og legger til at eventuell bygging av en flerbrukshall er på ønskelista. Hun begrunner dette med kommunens befolkningsvekst og at elevene hennes vil ha stort behov for mer hallkapasitet. Husk at skolen har en gammel bygningsmasse, sier Brit bestemt.
Og så kommer Brit med enda en «brannfakkel», nemlig det nye fylket Viken som vil tre i kraft fra 01.01.20.
– Mye vil bli endret fra nyttår, feks ny inntaksmodell, forklarer hun. Fritt skolevalg gjelder for Akershus, mens Østfold har nærskoleprinsippet. Hvordan slår dette ut? spør Brit M. Helle, ennå ny i rektorstolen, men spent på hva som venter henne og Vestby videregående skole fra årsskiftet.

Brit Marie Helle ved sentralbordet på Vestby vgs

Brit Marie Helle stopper opp for å prate med «gutta» i resepsjonen – sentralbordet på Vestby vgs

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.